Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queenʼs Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 24. marca 2017 – Swedish Match AB/Secretary of State for Health

(vec C-151/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England & Wales), Queenʼs Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Swedish Match AB

Odporca: Secretary of State for Health

Prejudiciálne otázky

Sú článok 1 písm. c) a článok 17 smernice 2014/40/EÚ1 neplatné z dôvodu:

i.    porušenia všeobecnej zásady Únie o zákaze diskriminácie;

ii.    porušenia všeobecnej zásady Únie o proporcionalite;

iii.    porušenia článku 5 ods. 3 ZEÚ a zásady Únie o subsidiarite;

iv.    porušenia článku 296 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

v.    porušenia článkov 34 ZFEÚ a 35 ZFEÚ; a

vi.    porušenia článkov 1, 7 a 35 Charty základných práv Európskej únie?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 2014, s. 1).