Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2017. gada 17. februāra spriedumu lietā T-40/15 ASPLA un Armando Álvarez/Eiropas Savienība 2017. gada 5. aprīlī iesniedza Eiropas Savienība Eiropas Savienības Tiesas personā

(lieta C-174/17 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienība Eiropas Savienības Tiesas personā (pārstāvji – J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano un P. Giusta)

Pārējie lietas dalībnieki: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. un Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas pirmo punktu;

kā nepamatotu noraidīt ASPLA un Armando Álvarez pirmajā instancē izvirzīto prasījumu samaksāt EUR 3 495 038,66 kā atlīdzinājumu par kaitējumu, kas tām it kā esot nodarīts saprātīga lietas izspriešanas termiņa neievērošanas rezultātā;

piespriest ASPLA un Armando Álvarez atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais apelācijas pamats ir par kļūdu tiesību piemērošanā, interpretējot cēloņsakarības jēdzienu, jo Vispārējā tiesa nosprieda, ka saprātīga lietas izspriešanas termiņa neievērošana esot bijusi galvenais iemesls, kas izraisījis apgalvoto materiālo kaitējumu, kas izpaudies kā bankas garantijas izdevumu segšana, lai gan pastāvīgās judikatūras atziņa ir tāda, ka šo izdevumu maksāšanas galvenais iemesls ir uzņēmuma izvēle nemaksāt naudas sodu, kamēr lieta atrodas izskatīšanā Savienības tiesā.

Otrais apelācijas pamats ir par kļūdu tiesību piemērošanā, interpretējot kaitējuma jēdzienu, jo attiecībā uz apgalvoto materiālo kaitējumu, kas izriet no bankas garantijas izmaksu segšanas, Vispārējā tiesa nepiemēroja to pašu nosacījumu, ko tā noteica saistībā ar apgalvoto materiālo kaitējumu, kas izriet no procentu maksāšanas par naudas soda summu, proti, tā nenoteica, ka prasītājām pirmajā instancē ir jāpierāda, ka no šā pēdējā minētā maksājuma izrietošais finansiālais slogs ir bijis lielāks par labumu, ko tās varētu būt guvušas no naudas sodas nemaksāšanas.

____________