Language of document :

Sag anlagt den 4. april 2017 – Europa-Kommissionen mod Portugal

(Sag C-170/17)

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved N. Yerrell og P. Costa de Oliveira, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Den Portugisiske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 7, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF 1 af 20. december 2006 om kørekort, idet den har udstedt specielle nationale kørekort med henblik på køretøjer i den harmoniserede kategori AM.

Det fastslås, at Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7, stk. 5, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort, idet den ikke har sikret, at personen er indehaver af kun ét kørekort.

Den Portugisiske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

For så vidt angår de forpligtelser, der påhviler Den Portugisiske Republik i henhold til direktivets artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 7, stk. 2, litra a), samt artikel 7, stk. 5, litra b), er det Kommissionens opfattelse, at Den Portugisiske Republik ikke har vedtaget de nødvendige foranstaltninger inden for den frist, der blev fastsat i den begrundede udtalelse. Desuden har de portugisiske myndigheder selv anerkendt, at de ikke har truffet de nævnte foranstaltninger, idet de i skrivelse af 15. december 2016 har oplyst, at de agter, at vedtage de nødvendige lovændringer.

____________

1     EUT 2006, L 403, s. 18.