Language of document :

Kanne 4.4.2017 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

(Asia C-170/17)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: N. Yerrell ja P. Costa de Oliveira)

Vastaaja: Portugalin tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut ajokorteista 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY1 4 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on myöntänyt erityisiä kansallisia ajokortteja yhdenmukaistettuun AM-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettamista varten

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut ajokorteista 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY 7 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole varmistanut, että kukin henkilö omistaa vain yhden ajokortin

velvoittaa Portugalin tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio on direktiivin 4 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 5 kohdan b alakohdan perusteella Portugalin tasavallalle kuuluvista velvoitteista sitä mieltä, ettei Portugalin tasavalta ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä perustellussa lausunnossa asetetun määräajan aikana. Tämän lisäksi Portugalin hallintoviranomaiset ovat itse myöntäneet, etteivät ne ole toteuttaneet näitä toimenpiteitä, kun ne ovat 15.12.2016 päivätyssä kirjeessään ilmoittaneet aikovansa toteuttaa tulevaisuudessa tätä koskevia lainsäädännöllisiä muutoksia.

____________

1 EUVL 2006, L 403, s. 18.