Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 27. března 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v. Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(Věc C-153/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Odpůrkyně: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Předběžné otázky

Pokud jsou obecné režijní náklady přiřazené k operacím koupě na splátky (které sestávají z poskytnutí finančních prostředků osvobozených od daně a zdanitelných dodávek vozidel) zahrnuty pouze do ceny poskytnutí finančních prostředků osobou povinnou k dani, která jsou osvobozena od daně, má osoba povinná k dani nárok na odpočet jakékoliv daně na vstupu z těchto nákladů?

Jaký je správný výklad bodu 31 rozsudku ve věci C-98/98, Midland Bank, a konkrétně konstatování, že režijní náklady „jsou součástí obecných nákladů osoby povinné k dani a jako takové jsou prvky spoluurčujícími cenu produktů podniku“?

Zejména:

a)    Má být tato pasáž vykládána tak, že znamená, že členský stát musí vždy přiřadit nějakou daň na vstupu každému plnění, při jakékoliv speciální metodě přijaté podle čl. 173 odst. 2 písm. c) směrnice1 ?

b)    Je tomu tak i tehdy, pokud ve skutečnosti nejsou režijní náklady zahrnuty do ceny zdanitelných plnění uskutečňovaných podnikem?

Znamená skutečnost, že režijní náklady byly skutečně použity, alespoň v určité míře, při uskutečňování zdanitelných plnění,

a)    že určitý podíl daně na vstupu z těchto nákladů musí být odpočitatelný?

b)    Je tomu tak i tehdy, pokud ve skutečnosti nejsou režijní náklady zahrnuty do ceny zdanitelných dodávek vozidel?

Může být legitimní v zásadě ignorovat zdanitelné dodávky vozidel (nebo jejich hodnotu) pro účely dosažení speciální metody podle čl. 173 odst. 2 písm. c) směrnice?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).