Language of document :

Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 3 април 2017 г. — Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

(Дело C-164/17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Edel Grace, Peter Sweetman

Ответник: An Bord Pleanala

Преюдициален въпрос

Когато

a)    дадена защитена територия е с основна цел да служи за местообитание на конкретен вид,

б)    самото естество на местообитанието, благоприятно за този вид, предполага, че част от територията, която е благоприятна, с течение на времето непременно ще се промени, и

в)    като част от предложеното изграждане трябва да се изготви план за управление на цялата територия (включващ промени в управлението на частите от територията, които не са пряко засегнати от самото изграждане) с цел да се гарантира, че във всеки момент горепосочената част от територията, подходяща за местообитание, не се намалява и дори може да се увеличава, но

г)    част от територията ще бъде лишена от възможността да служи за подходящо местообитание за срока на действие на проекта за изграждане,

могат ли мерки като описаните в буква в) надлежно да се квалифицират като смекчаващи?

____________