Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 1 март 2017 г. — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Région wallonne

(Дело C-160/17)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Ответник: Région wallonne

Преюдициален въпрос

Следва ли член 2, буква a) от Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда1 да се тълкува в смисъл, че понятието за план или програма включва периметър, предвиден от законодателна разпоредба, приета от регионален орган:

-    която е с предмет единствено да определи очертанието на географска зона, в която може да се изпълни градоустройствен проект, като се има предвид, че посоченият проект, който трябва да преследва определена цел — в случая предефинирането и развитието на градски функции, и който изисква създаването, изменението, разширяването, премахването или повдигането на наземна улична мрежа и обществени пространства — представлява основа за приемането на периметъра, което следователно означава принципното приемане на проекта, но за споменатия проект впоследствие трябва да се издадат разрешения, за които е необходима оценка на последиците, и

-    чиято последица, от процесуална гледна точка, се състои в това, че заявленията за разрешения за дейности и строителство, намиращи се в този периметър, се ползват от процедура, представляваща дерогация, като се има предвид че териториалноустройствените разпоредби, приложими за съответните площи преди приемането на периметъра, продължават да се прилагат, но ползването на тази процедура може да улесни получаването на дерогация от тези разпоредби,

-    и която се ползва от презумпция за обществена полза на отчуждаванията, които да се извършат в рамките на приложения план за отчуждаване?

____________

1     Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, стр. 30; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 135).