Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 1. martā iesniedza Conseil d'État (Beļģija) – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Région wallonne

(lieta C-160/17)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāji: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Atbildētājs: Région wallonne

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 1 2. panta a) punkts ir interpretējams kā tāds, kas plāna vai programmas jēdzienā iekļauj arī teritoriju, kas paredzēta ar leģislatīva rakstura tiesību normu, ko pieņēmusi reģionāla iestāde:

kuras vienīgais mērķis ir noteikt ģeogrāfiskās zonas robežu, kurā varētu tikt īstenots pilsētplānošanas projekts, ņemot vērā to, ka šis projekts, kuram ir jābūt noteiktam mērķim – šajā gadījumā saistībā ar pilsētplānošanas pārkvalificēšanu un pilsētvides funkciju attīstīšanas projektu, kam nepieciešama sauszemes ceļu un sabiedrisko platību izveide, pārveide, paplašināšana, likvidēšana vai pārkare – pamato teritorijas noteikšanu, kas tādējādi nozīmē šā plāna principa pieņemšanu, taču attiecībā uz to vēl ir jāsaņem atļauja, kurai ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums; un

kuras dēļ no procesuālā viedokļa atļauju pieteikumiem saistībā ar darbībām vai darbiem šajā teritorijā tiek piemērota atkāpes procedūra, ar nosacījumu, ka piemērojamās pilsētbūvniecības prasības attiecīgajās teritorijās pirms teritorijas noteikšanas paliek spēkā, bet šī procedūra var ļaut vieglāk saņemt atbrīvojumu no šīm prasībām;

un uz kuru attiecas prezumpcija par sabiedrisko labumu, lai varētu veikt ekspropriāciju saskaņā ar tam pievienoto ekspropriācijas plānu?

____________

1     Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 30. lpp.).