Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 10 maj 2017 – E. mot Maahanmuuttovirasto

(Mål C-240/17)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: E.

Motpart: Maahanmuuttovirasto (Migrationsverket)

Tolkningsfrågor

Har den skyldighet till samråd mellan de avtalsslutande staterna som föreskrivs i artikel 25.2 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet rättsverkningar som en tredjelandsmedborgare kan göra gällande för det fall en avtalsslutande stat antar ett beslut om förbud mot inresa i hela Schengenområdet och ett beslut om att nämnde medborgare ska avvisas till sitt ursprungsland på grund av att denne äventyrar allmän ordning och säkerhet?

Om artikel 25.2 i nämnda konvention är tillämplig när beslut om inreseförbud antas, ska samrådet inledas innan beslutet om inreseförbud antas eller kan det genomföras först efter det att besluten om avvisning och inreseförbud har antagits?

Om nämnda samråd får genomföras först efter det att besluten om avvisning och inreseförbud har antagits, utgör då de omständigheterna att samrådet mellan de avtalsslutande staterna fortfarande pågår och att den andra avtalsslutande staten inte har angett huruvida den har för avsikt att återkalla tredjelandsmedborgarens uppehållstillstånd hinder för att nämnde medborgare avvisas till sitt ursprungsland och för att förbudet mot inresa i hela Schengenområdet träder i kraft?

Hur ska en avtalsslutande stat gå till väga för det fall den avtalsslutande stat som har utfärdat ett uppehållstillstånd, trots upprepade uppmaningar, inte fattat något beslut i frågan huruvida det uppehållstillstånd som utfärdats till tredjelandsmedborgaren ska återkallas?

____________