Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upper Tribunal (Združeno kraljestvo) 29. novembra 2016 – Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

(Zadeva C-618/16)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Upper Tribunal

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Rafal Prefeta

Tožena stranka: Secretary of State for Work and Pensions

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je Priloga XII k Pogodbi o pristopu državam članicam omogočala izključitev poljskih državljanov iz ugodnosti, ki jih določata člen 7(2) Uredbe o delavcih1 in člen 7(3) Direktive o državljanstvu2 , če pri delavcu – čeprav je nacionalno zahtevo glede registracije svoje zaposlitve izpolnil prepozno – neprekinjeno registrirano obdobje dela še ni znašalo 12 mesecev?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali se lahko delavec, ki je poljski državljan, v okoliščinah iz vprašanja 1 sklicuje na člen 7(3) Direktive o državljanstvu, ki se nanaša na ohranitev statusa delavca?

____________

1     Uredba (EU) št 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (Besedilo velja za EGP)

UL L 141, str. 1.

2     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (Besedilo velja za EGP)

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46.