Language of document :

Överklagande ingett den 2 maj 2017 av Holistic Innovation Institute, S.L.U. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 16 februari 2017 i mål T-706/14, Holistic Innovation Institute mot REA

(Mål C-241/17 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Holistic Innovation Institute, S.L.U (ombud: advokaten J.J. Marín López)

Övrig part i målet: Genomförandeorganet för forskning (REA)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom (femte avdelningen) av den 16 februari 2017, Holistic Innovation Institute/REA (T‑706/14, EU:T:2017:89),

ogiltigförklara det beslut som direktören vid genomförandeorganet för forskning meddelade den 24 juli 2014 [ARES (2014) 2461172] om att avsluta förhandlingarna med Holistic Innovation Institute S.L.U. och utesluta det från deltagande i de europeiska projekten Inachus och ZONeSEC, och

förordna om ersättning till Holistic Innovation Institute S.L.U. på de villkor som föreskrivs i punkt 177 i överklagandet.

Grunder och huvudargument

Felaktig rättstillämpning i den del tribunalen i den överklagade domen fastställde att REA var behörig och hade hållit sig inom gränserna för sina uppdrag som tilldelats REA avseende handläggningen av det sjunde ramprogrammet genom att utvärdera Holistic Innovation Institutes kapacitet och utesluta det från förhandlingarna inom ramen för projekten Inachus och ZONeSEC (punkt 39 i den överklagade domen).

Felaktig rättstillämpning i den del tribunalen tolkade punkt 2.2.2 första stycket i bilagan till beslut 2012/838 på så sätt att den gav REA rätt att utesluta Holistic Innovation Institute från förhandlingarna inom ramen för projekten Inachus och ZONeSEC (punkt 126 i den överklagade domen).

Felaktig rättstillämpning i den del tribunalen i den överklagade domen fastställde att det omtvistade beslutet var motiverat (punkt 67 i den överklagade domen), trots att det i det omtvistade beslutet, vad gäller motiveringen, hänvisas till dels kommissionens beslut av den 13 mars 2014 [ARES (2014) 710158] som utesluter klaganden från deltagande i projektet eDIGIREGION (punkterna 57 och 60–62 i den överklagade domen), dels de slutliga revisionsrapporterna 11-INFS-025 och 11-BA119-016 (punkterna 63 och 64 i den överklagade domen), trots att både kommissionens beslut av den 13 mars 2014 [ARES (2014) 710158] och de slutliga revisionsrapporterna 11-INFS-025 et 11-BA119-016 har varit föremål för talan om ogiltigförklaring.

Felaktig rättstillämpning i den del tribunalen i den överklagade domen missuppfattade den bevisning som framlagts när den fastställde att REA vid flera tillfällen hade efterfrågat viss information (punkt 75 i den överklagade domen), att REA hade ”upprepat sin begäran” genom skrivelse av den 14 maj 2014 (punkt 78 i den överklagade domen) och att REA hade haft ”ett flertal kontakter med klaganden” (punkt 118 i den överklagade domen).

Felaktig rättstillämpning i den del tribunalen i den överklagade domen missuppfattade den bevisning som framlagts när den, i punkterna 8, 77 och 78, hänvisade till en icke existerande handling som inte återfanns i akten.

Felaktig rättstillämpning i den del tribunalen (punkterna 80, 84, 94, 108 och 127 i den överklagade domen) fastställde att det omtvistade beslutet var välgrundat, trots att det stred mot punkt 2.2.2. i bilagan till beslut 2012/838, eftersom beslutet frångick den positiva bedömning av klagandens operationella kapacitet, som externa oberoende bedömare gjort, utan ”solid och välgrundad argumentation”.

Felaktig rättstillämpning i den del tribunalen i den överklagade domen inte motiverade sin ståndpunkt att ”[klaganden] inte hade anfört något som motbevisade [REA:s] resonemang” (punkt 58 i den överklagade domen) och att klagandens skrivelse av den 2 juni 2014, i bilaga A.26 till överklagandeskriften, ”återgav en del av den information som återfanns i den förklarande handling som anges i punkt 8 ovan, utan att lämna den särskilda information som REA hade begärt, såsom angetts i punkterna 7, 9 och 10 ovan” (punkt 78 i den överklagade domen).

Felaktig rättstillämpning i den del tribunalen i den överklagade domen fastställde att tidsplanen i förhandlingsmandaten ”endast som vägledning” föreskrev ett avslutande av förhandlingarna (punkt 130 i den överklagade domen).

Felaktig rättstillämpning i den del tribunalen i den överklagade domen felaktigt slog fast att det saknas skäl att ersätta den materiella och ideella skada som orsakats av antagandet av det omtvistade beslutet (punkterna 147, 148 och 150 i den överklagade domen).

____________