Language of document :

2017 m. gegužės 10 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S / Fødevareministeriets Klagecenter

(Byla C-239/17)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S

Atsakovas: Fødevareministeriets Klagecenter

Prejudiciniai klausimai

1.    Tuo atveju, kai kalendoriniais metais ūkininkas nesilaiko teisės aktų nustatytų valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų ir dėl to reikia šiam ūkininkui sumažinti tiesiogines išmokas remiantis Tarybos reglamento Nr. 1782/20031 6 straipsnio 1 dalimi, siejama su Komisijos reglamento Nr. 796/20042 66 straipsnio 1 dalimi, ar paramos sumažinimas turi būti skaičiuojamas remiantis tiesioginėmis išmokomis ūkininkui:

a)    už kalendorinius metus, kuriais nesilaikyta reikalavimų, ar

b)    už (vėlesnius) kalendorinius metus, kuriais konstatuota, kad nesilaikyta reikalavimų?

2.    Ar rezultatas yra toks pat atsižvelgiant į vėlesnes nuostatas: Tarybos reglamento Nr. 73/20093 23 straipsnio 1 dalį, siejamą su Komisijos reglamento Nr. 1122/20094 70 straipsnio 4 dalimi ir 8 dalies a punktu?

3.    Tuo atveju, kai ūkininkas nesilaiko teisės aktų nustatytų valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų 2007 m. ir 2008 m., bet tik 2011 m. konstatuojama, kad nesilaikyta reikalavimų, ar apskaičiuojant paramos sumažinimą taikomas Tarybos reglamentas Nr. 1782/2003, siejamas su Komisijos reglamentu Nr. 796/2004, ar Tarybos reglamentas Nr. 73/2009, siejamas su Komisijos reglamentu Nr. 1122/2009?

____________

1 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (OL L 270, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 40 t., p. 269).

2 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 796/2004, nustatantis išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (OL L 141, 2004, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 44 t., p. 243).

3 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009, p. 16).

4 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL L 316, 2009, p. 65).