Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 10. mája 2017 – Gert Teglgaar, Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter

(vec C-239/17)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S

Žalovaný: Fødevareministeriets Klagecenter

Prejudiciálne otázky

1.    V situácii, kedy poľnohospodár nedodrží zákonom stanovené požiadavky týkajúce sa správy alebo správne poľnohospodárske a ekologické podmienky v kalendárnom roku a v dôsledku toho sa poľnohospodárovi zníži výška priamych platieb: pozri článok 6 ods. 1 nariadenia Rady č. 1782/20031 v spojení s článkom 66 ods. 1 nariadenia Komisie č. 796/2004,2 má sa zníženie pomoci vypočítať na základe priamych platieb poskytnutých poľnohospodárovi:

a)    v kalendárnom roku, v ktorom k nesúladu došlo, alebo

b)    v (nasledujúcom) kalendárnom roku, v ktorom bol nesúlad zistený?

2.    Je výsledok rovnaký podľa neskorších pravidiel stanovených v článku 23 ods. 1 nariadenia Rady č. 73/20093 v spojení s článkom 70 ods. 4 a článku 70 ods. 8 písm. a) nariadenia Komisie č. 1122/2009?4

3.    V situácii, kedy poľnohospodár nedodrží zákonom stanovené požiadavky týkajúce sa správy alebo správne poľnohospodárske a ekologické podmienky v rokoch 2007 a 2008, avšak k zisteniu nesúladu dôjde najskôr v roku 2011, uplatní sa nariadenie Rady č. 1782/2003 v spojení s nariadením Komisie č. 796/2004, ktoré sa uplatňuje pri výpočte zníženia pomoci, alebo sa uplatní nariadenie Rady č. 73/2009 v spojení s nariadením Komisie č. 1122/2009?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, 2003, s. 1; Mim. vyd. 03/040, s. 269).

2 Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, 2004, s. 18; Mim. vyd. 03/044, s. 243).

3 Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 2009, s. 16).

4 Nariadenie komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2009, s. 65).