Language of document :

Žaloba podaná dne 12. května 2017 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-251/17)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve a L. Cimaglia, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Italská republika tím, že nepřijala všechna opatření nezbytná pro výkon rozsudku vydaného Soudním dvorem dne 19. července 2012 ve věci C-565/10, Komise v. Itálie, nesplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 260 odst. 1 SFEU;

uložil Italské republice platbu penále ve výši 346.699,21 eur, případně sníženého použitím navrhované metody postupného snížení, za každý den prodlení s výkonem rozsudku vydaného ve věci C-565/10, ode dne vyhlášení rozsudku v této věci až do dne výkonu rozsudku vydaného ve věci C-565/10;

uložil Italské republice platbu denní paušální částky ve výši 39.113,80 eur, v minimální celkové výši 62.699.421,4, ode dne vyhlášení rozsudku ve věci C-565/10 a až do dne, kdy bude rozhodnuto v této věci nebo až do dne výkonu rozsudku vydaného ve věci C-565/10;

uložil Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Svou žalobou vytýká Komise Italské republice, že nevykonala rozsudek vydaný Soudním dvorem dne 19. července 2012, pokud jde o 80 italských aglomerací, včetně těch, kterých se týká tento rozsudek.

V tomto ohledu Italská republika uznala, že nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 3 směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod1 , pokud jde o 35 aglomerací. Uznala dále, že nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 4 a 10 této směrnice, pokud jde o 70 aglomerací.

Komise z toho vyvozuje, že Italská republika nepřijala všechna opatření nezbytná pro plný výkon rozsudku ze dne 19. července 2012.

____________

1 Úř. věst. L 135, 30.5. 1991, s. 40