Language of document :

Преюдициално запитване от Vilniaus miesto apylinkės teismas (Литва), постъпило на 9 май 2017 г. — „Renerga“ UAB/„Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

(Дело C-238/17)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Страни в главното производство

Ищец: „Renerga“ UAB

Ответници: „Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

Преюдициални въпроси

1)    Следва ли предвидената в член 36, буква е) от Директива 2009/72/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО цел за „осигуряване на подходящи стимули в краткосрочен и дългосрочен план за операторите и ползвателите на системи, така че да се увеличи ефикасността на системите и да се насърчи интеграцията на пазарите“ за регулаторния орган, извършващ посочените в тази директива регулаторни функции, да се разбира и тълкува в смисъл, че забранява непредоставянето на стимули (неплащане на компенсация за услуга в обществен интерес (УОИ) или тяхното ограничаване?

2)    Като се има предвид, че съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2009/72 задълженията за УОИ трябва да са ясно определени, прозрачни, недискриминационни и да подлежат на проверка, а съгласно член 3, параграф 6 от същата директива финансовата компенсация за лица, предоставящи УОИ, трябва да е определена по недискриминационен и прозрачен начин, необходимо е да се изясни следното:

2.1.    Трябва ли разпоредбите на член 3, параграфи 2 и 6 от Директива 2009/72 да се тълкуват в смисъл, че забраняват ограничаването на стимулирането на доставчиците на УОИ, ако те надлежно изпълняват поетите от тях задължения във връзка с предоставянето на УОИ?

2.2.    Следва ли установено в националното право задължение за спиране на плащането на финансова компенсация, получавана от доставчици на УОИ, независимо от извършваните от доставчика на УОИ дейности за предоставяне на УОИ и от изпълнението на поетите от него задължения, но свързващо основанието за ограничаване (спиране) на плащането на компенсация за УОИ и поставящо го в зависимост от изпълнението на дейности и задължения от страна на свързано с доставчика на УОИ лице (в което контролиращото дялово участие принадлежи на същото предприятие, което има контролиращо дялово участие и в доставчика на УОИ) при отчитането на средствата за потребление на УОИ, изчислени за това предприятие, да се счита за дискриминационно, неясно и ограничаващо лоялната конкуренция за целите на разпоредбите на член 3, параграфи 2 и 6 от Директива 2009/72?

2.3.    Следва ли установеното в националното право задължение за спиране на плащането на получавана от доставчици на УОИ финансова компенсация, докато доставчиците на УОИ остават задължени да продължат да изпълняват изцяло задълженията си за предоставяне на УОИ и свързаните договорни задължения към предприятия, изкупуващи електроенергия, да се счита за дискриминационно, неясно и ограничаващо лоялната конкуренция за целите на разпоредбите на член 3, параграфи 2 и 6 от Директива 2009/72?

3)    Задължава ли член 3, параграф 15 от Директива 2009/72 — който изисква държавите членки да информират Европейската комисия на всеки две години за всички мерки, приети за изпълнение на задълженията за универсална услуга и за обществени услуги — държава членка, която е установила в приетите национални мерки правна уредба, предвиждаща основания, правила и механизъм за ограничаване на компенсацията, платима на доставчици на УОИ, да информира Европейската комисия за тази нова правна уредба?

4)    Нарушава ли целите на изпълнението на Директива 2009/72 и общите принципи на правото на ЕС (правна сигурност, легитимни очаквания, пропорционалност, прозрачност и забрана на дискриминацията) въвеждането от държава членка в националното право на основания, правила и механизъм за ограничаване на компенсацията, платима на доставчиците на УОИ?

____________

1 Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 2009 г., стр. 55).