Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 7. marta spriedumu lietā T-194/13 United Parcel Service/Eiropas Komisija 2017. gada 16. maijā iesniedza Eiropas Komisija

(lieta C-265/17 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan)

Pārējās lietas dalībnieces: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt spriedumu;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai un

atlikt lēmuma pieņemšanu par tiesāšanās izdevumiem.

Pamati un galvenie argumenti

Spriedumā ir pieļauta kļūda, konstatējot, ka pirms lēmums pieņemšanas Komisijai bija jāizpauž UPS tās cenu koncentrācijas modeļa galīgā versija.

Pat ja ar to, ka Komisija neizpauda UPS cenu koncentrācijas modeļa galīgo versiju, varētu būt tikušas pārkāptas UPS tiesības uz aizstāvību, spriedumā ir pieļauta kļūda, raksturojot cenu koncentrācijas modeļa pierādījuma vērtību un tādēļ arī izmantojot juridisko kritēriju, lemjot par lēmuma atcelšanu.

Pat ja šādos apstākļos varēja rasties UPS tiesību uz aizstāvību pārkāpums, spriedumā nav tikuši aplūkoti Komisijas apsvērumi par UPS prasījuma neiedarbīgumu un to, ka UPS varēja izprast cenu koncentrācijas modeli.

Katrā ziņā spriedumā izdarīto secinājumu dēļ lēmums nevarēja tikt atcelts.

____________