Language of document :

A Conseil d'État (Belgium) által 2017. május10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ibrahima Diallo kontra État belge

(C-246/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Ibrahima Diallo

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 10. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy azt írja elő, hogy a tartózkodáshoz való jog megállapítására vonatkozó határozatot a hat hónapos határidőn belül kell meghozni és közölni, vagy úgy, hogy az lehetővé teszi, hogy a határozatot e határidőben hozzák meg, de a közlése később is megtörténhet? Ha a fent hivatkozott határozat később is közölhető, azt milyen határidőn belül kell megtenni?

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (1) bekezdését – annak 5. cikkével, a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK [tanácsi] irányelv2 5. cikkének (4) bekezdésével és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 20., 21. és 41. cikkével összefüggésben – úgy kell-e értelmezni és alkalmazni, hogy az ez alapján elfogadott határozatot az általa előírt hat hónapos határidőn belül csak meghozni kell, anélkül, hogy bármiféle határidő vonatkozna a közlésére, és anélkül, hogy a tartózkodáshoz való jogra bármilyen hatása lenne annak, ha a közlésre e határidőn túl kerül sor?

Az uniós polgár családtagja tartózkodáshoz való joga tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében a tényleges érvényesülés elvébe ütközik-e, hogy a fent hivatkozott jogra vonatkozó határozat megsemmisítését követően a nemzeti hatóság számára ismét teljes egészében rendelkezésre áll az a hat hónapos határidő, amellyel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (1) bekezdése alapján rendelkezett? Igenlő válasz esetén, milyen határidővel rendelkezik még a nemzeti hatóság a szóban forgó jog elismerését megtagadó határozatának megsemmisítését követően?

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5., 10. és 31. cikkével – az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 8. és 13. cikkével, az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 24., 41. és 47. cikkével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkével összefüggésben – összeegyeztethető-e azon nemzeti ítélkezési gyakorlat és az olyan nemzeti rendelkezések, mint a loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers [a külföldiek beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről és kiutasításáról szóló 1980. december 15-i törvény] 39/2. cikkének (2) bekezdése, 40., 40 bis, 42. és 43. cikke, és az arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers [a külföldiek beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről és kiutasításáról szóló 1981. október 8-i királyi rendelet] 52. cikkének (4) bekezdése, amelyek ahhoz vezetnek, hogy e rendelkezések alapján a tartózkodáshoz való jogot megtagadó határozatot megsemmisítő, a Conseil du contentieux des étrangers (külföldiekkel kapcsolatos jogi ügyekben eljáró bíróság) által hozott ítéletnek megszakító és nem felfüggesztő hatálya van a 2004/38/EK irányelv 10. cikkében, az 1980. december 15-i törvény 42. cikkében és az 1981. október 8-i királyi rendelet 52. cikkében előírt hat hónapos jogvesztő határidő vonatkozásában?

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv megköveteli-e, hogy a 10. cikkének (1) bekezdésében előírt hat hónapos határidő túllépéséhez kapcsolódjon következmény, és ha igen, milyen következményt kell ahhoz kapcsolni? Ugyanezen 2004/38/EK irányelv megköveteli-e vagy lehetővé teszi-e, hogy e határidő túllépésének a következménye a kérelmezett tartózkodási kártya automatikus kiállítása legyen annak megállapítása nélkül, hogy a kérelmező ténylegesen megfelel az általa hivatkozott, tartózkodáshoz való jog élvezetéhez előírt feltételeknek?

____________

1 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.)

2 HL L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.