Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 10 май 2017 г. — E.

(Дело C-240/17)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: E.

Ответник: Maahanmuuttovirasto

Преюдициални въпроси

Има ли задължението за провеждане на консултации между договарящите се държави, предвидено в член 25, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, правно действие, на което гражданинът на трета държава да може да се позове, когато договаряща държава наложи спрямо него забрана за влизане на цялата територия на Шенгенското пространство и приеме решение за връщане в държавата му по произход с мотива, че представлява опасност за обществения ред и обществената сигурност?

Ако член 25, параграф 2 от посочената конвенция е приложим при приемането на решението, забраняващо влизането, трябва ли консултациите да започнат преди приемането на решението, забраняващо влизането, или тези консултации могат да бъдат водени само след като е взето решението за връщане и след като е наложена забраната за влизане?

Ако консултациите могат да бъдат водени само след като е взето решението за връщане и след като е наложена забраната за влизане, представлява ли фактът, че консултациите са в ход между договарящите се държави и че другата договаряща се държава не е обявила дали възнамерява да оттегли разрешението за пребиваване на гражданина на третата държава, пречка за връщането на гражданина на третата държава в държавата му по произход и за влизането в сила на забраната за влизане на цялата територия на Шенгенското пространство?

Как трябва да постъпи договаряща се държава, когато договарящата държава, издала разрешение за пребиваване, въпреки отправени повторни искания, не взима становище по оттеглянето на разрешение за пребиваване, което е издала на гражданина на трета държава?

____________