Language of document :

2017 m. gegužės 12 d. Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ryanair Ltd / The Revenue Commissioners

(Byla C-249/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Ryanair Ltd

Kita apeliacinio proceso šalis: The Revenue Commissioners

Prejudiciniai klausimai

Ar ketinimo ateityje teikti valdymo paslaugas įmonei, kurią norima perimti – jei perėmimas būtų sėkmingas – pakanka padaryti išvadai, kad pagal Šeštosios PVM direktyvos1 4 straipsnį potencialus įgijėjas vykdo ekonominę veiklą ir kad PVM, kurį potencialus įgijėjas turėjo sumokėti už prekes arba paslaugas, suteiktas ruošiantis atitinkamam įsigijimui, galima laikyti PVM, sumokėtu už pirkimo sandorį, susijusį su ketinamai vykdyti ekonominei veikla, t. y. valdymo paslaugų teikimu, ir

Ar tarp profesionalių paslaugų, kurios suteiktos rengiantis potencialiam perėmimui, ir pardavimo, tai yra potencialaus valdymo paslaugų teikimo norimai įsigyti įmonei – jeigu įsigijimas būtų sėkmingas, gali egzistuoti „tiesioginis ir nedelsiant atsirandantis ryšys“, kaip nustatyta ESTT [2001 m. rugsėjo 27 d. Sprendime Cibo Participations, C-16/00, EU:C:2001:495]2 , kad už tas profesionalias paslaugas mokėtiną PVM būtų leista atskaityti?

____________

1 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, 1977, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).

2 2001 m. rugsėjo 27 d. Sprendimas, Cibo Participations SA / Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, C-16/00, EU:C:2001:495.