Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 12. mája 2017 – Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners

(vec C-249/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Ryanair Ltd

Odporcovia: The Revenue Commissioners

Prejudiciálne otázky

Môže byť budúci úmysel poskytnúť služby riadenia cieľu nadobudnutia v prípade úspešného prevzatia dostatočný na preukázanie, že potenciálny nadobúdateľ vykonáva hospodársku činnosť v zmysle článku 4 šiestej smernice o DPH1 , takže DPH na tovary alebo služby poskytnuté s cieľom dosiahnuť pokrok v príslušnom nadobúdaní, vyberanú od potenciálneho nadobúdateľa, možno potenciálne považovať za DPH na vstupe vo vzťahu k zamýšľanej hospodárskej činnosti spočívajúcej v poskytovaní takýchto služieb riadenia; a

Môže existovať dostatočná „priama a bezprostredná súvislosť“, ktorú Súdny dvor identifikoval ako požiadavku v rozsudku Cibo Participations2 , medzi odbornými službami poskytnutými v kontexte takéhoto potenciálneho prevzatia a výstupom, ktorým je potenciálne poskytnutie riadenia cieľu nadobudnutia v prípade úspešného prevzatia, takže sa umožňuje odpočet DPH, ktorá sa má zaplatiť za tieto odborné služby?

____________

1 Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).

2 Rozsudok z 27. septembra 2001, Cibo Participations SA/Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, C-16/00, EU:C:2001:495.