Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 12 maj 2017 – Ryanair Ltd mot The Revenue Commissioners

(Mål C-249/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ryanair Ltd

Motpart: The Revenue Commissioners

Tolkningsfrågor

Kan en framtida avsikt att tillhandahålla förvaltningstjänster till ett förvärvsobjekt, om företagsuppköpet skulle genomföras, anses räcka för att fastställa att den potentiella förvärvaren bedriver ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 4 i sjätte mervärdesskattedirektivet,1 så att mervärdesskatt som den potentiella förvärvaren har betalat med avseende på varor eller tjänster som tillhandahållits i syfte att försöka få det aktuella förvärvet att fortskrida eventuellt kan anses utgöra mervärdesskatt på en ingående transaktion hänförlig till den planerade ekonomiska verksamheten att tillhandahålla sådana förvaltningstjänster?

Kan det anses föreligga ett tillräckligt ”direkt och omedelbart samband”, vilket identifierades som ett krav av EU-domstolen i domen Cibo,2 mellan yrkesmässiga tjänster som tillhandahållits i samband med ett sådant eventuellt företagsuppköp och en utgående transaktion som avser det eventuella tillhandahållandet av förvaltningstjänster till förvärvsobjektet, om uppköpet skulle genomföras, så att det är tillåtet att göra avdrag för den mervärdesskatt som ska betalas med avseende på dessa yrkesmässiga tjänster?

____________

1 Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 1977, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).

2 Dom av den 27 september 2001, Cibo Participations, C-16/00, EU:C:2001:495.