Language of document :

Pritožba, ki jo je Holistic Innovation Institute, S.L.U. vložila 2. maja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 16. februarja 2017 v zadevi T-706/14, Holistic Innovation Institute/REA

(Zadeva C-241/17 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Holistic Innovation Institute, S.L.U. (zastopnik: J.J. Marín López, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Izvajalska agencija za raziskave (REA)

Predlog

Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 16. februarja 2017, Holistic Innovation Institute/REA, T-706/14, EU:T:2017:89, naj se razveljavi.

Sklep direktorja Izvajalske agencije za raziskave z dne 24. julija 2014 [ARES(2014) 2461172] o zaključku pogajanj z družbo Holistic Innovation Institute, S.L.U. ter o zavrnitvi njene udeležbe pri evropskih projektih Inachus in ZONeSEC naj se razglasi za ničen.

Družbi Holistic Innovation Institute, S.L.U. naj se prisodi odškodnina v skladu s predlogom, navedenim v točki 177 pritožbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Napačna uporaba prava, ker se v izpodbijani sodbi trdi, da je bila REA pristojna in da pri presoji sposobnosti družbe Holistic Innovation Institute ter njeni izključitvi iz pogajanj v okviru projektov Inachus in ZONeSEC ni prekoračila okvira nalog, ki so ji bile zaupane v zvezi z upravljanjem sedmega okvirnega programa (točka 39 izpodbijane sodbe).

2.    Napačna uporaba prava pri razlagi oddelka 2.2.2, prvi odstavek, priloge k Sklepu 2012/838 na način, ki REA dopušča, da družbo Holistic Innovation Institute izključi iz pogajanj v okviru projektov Inachus in ZONeSEC (točka 126 izpodbijane sodbe).

3.    Napačna uporaba prava, ker se je v izpodbijani sodbi štelo, da je izpodbijani sklep obrazložen (točka 67 izpodbijane sodbe), čeprav se izpodbijani sklep kot na sestavni del svoje obrazložitve sklicuje, prvič, na Sklep Komisije z dne 13. marca 2014 [ARES (2014) 710158], s katerim se pritožnico izključuje iz sodelovanja pri projektu eDIGIREGION (točke 57 in od 60 do 62 izpodbijane sodbe), in drugič, na končni revizijski poročili 11-INFS-025 in 11-BA119-016 (točki 63 in 64 izpodbijane sodbe), pri čemer so bili tako navedeni sklep Komisije z dne 13. marca 2014 [ARES (2014) 710158] kot končni revizijski poročili 11-INFS-025 in 11-BA119-016 predmet tožb za razglasitev ničnosti.

4.    Napačna uporaba prava, ker se je v izpodbijani sodbi izkrivila presoja dokazov s trditvijo, da je REA tožečo stranko „večkrat“ zaprosila za določene informacije (točka 75 izpodbijane sodbe), da je „svoje zaprosilo ponovila“ z dopisom z dne 14. maja 2014 (točka 78 izpodbijane sodbe) in da je „med REA in tožečo stranko prišlo do izmenjave več dopisov“ (točka 118 izpodbijane sodbe).

5.    Napačna uporaba prava, ker se je v izpodbijani sodbi izkrivila presoja izvajanih dokazov s tem, da se je v točkah 8, 77 in 78 sklicevalo na neobstoječ dokument, ki ni bil predložen v postopku.

6.    Napačna uporaba prava, ker se je v izpodbijani sodbi izpodbijani sklep štel za utemeljen (točke 80, 84, 94, 108 in 127 izpodbijane sodbe), pri čemer pa izpodbijani sklep krši oddelek 2.2.2 priloge k Sklepu 2012/838, saj odstopa od pozitivne ocene neodvisnih zunanjih ocenjevalcev o operativni zmogljivosti pritožnice, ne da bi podal „konkretno in dobro utemeljeno obrazložitev“.

7.    Napačna uporaba prava, ki se kaže v pomanjkljivi obrazložitvi izpodbijane sodbe, v kateri se zatrjuje, da „tožeča stranka ni predložila nobenega podatka, ki bi lahko izpodbil razlogovanje [REA]“ (točka 58 izpodbijane sodbe), in da je bil v njenem dopisu z dne 2. junija 2014, ki je bil predložen kot priloga A26 k tožbi, „povzet del informacij, ki so bile navedene v pojasnjevalnem dokumentu, omenjenem zgoraj v točki 8, ne da bi bile kljub temu predložene specifične informacije, ki jih je zahtevala REA in ki so navedene zgoraj v točkah 7, 9 in 10“ (točka 78 izpodbijane sodbe).

8.    Napačna uporaba prava, ker se je v izpodbijani sodbi štelo, da je bil v časovnem razporedu, predvidenem v pogajalskih mandatih, zaključek pogajanj določen „okvirno“ (točka 130 izpodbijane sodbe).

9.    Napačna uporaba prava, ker se je v izpodbijani sodbi napačno štelo, da zaradi sprejetja izpodbijanega sklepa ni treba naložiti plačila odškodnine za materialno in nematerialno škodo (točke 147, 148 in 150 izpodbijane sodbe).

____________