Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 10. mail 2017 – Gert Teglgaard ja Fløjstrupgård I/S versus Fødevareministeriets Klagecenter

(kohtuasi C-239/17)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Gert Teglgaard ja Fløjstrupgård I/S

Vastustaja: Fødevareministeriets Klagecenter

Eelotsuse küsimused

1.    Kas juhul, kui põllumajandustootja ei täida kalendriaasta jooksul kohustuslikke majandamisnõudeid või häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ja seetõttu tuleb asjaomase põllumajandustootja otsetoetusi vähendada vastavalt nõukogu määruse nr 1782/20031 artikli 6 lõikele 1 koostoimes komisjoni määruse nr 796/20042 artikli 66 lõikega 1, tuleb toetuse vähendamine arvutada põllumajandustootja otsetoetuse alusel:

kalendriaastas, mil mittevastavus aset leidis, või

kalendriaastas (hiljem), mil mittevastavus avastati?

2.    Kas tulemus on sama ka hilisemate eeskirjade kohaselt, mis kehtestati nõukogu määruse nr 73/20093 artikli 23 lõikes 1 koostoimes komisjoni määruse nr 1122/20094 artikli 70 lõikega 4 ja lõike 8 punktiga a?

3.    Kas juhul, kui põllumajandustootja ei täida kohustuslikke majandamisnõudeid või häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi aastatel 2007 ja 2008, kuid mittevastavus avastatakse alles aastal 2011, kuulub toetuse vähendamise arvutamisel kohaldamisele nõukogu määrus nr 1782/2003 koostoimes komisjoni määrusega nr 796/2004 või nõukogu määrus nr 73/2009 koostoimes komisjoni määrusega nr 1122/2009?

____________

1 Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001 (ELT L 270, 2003, lk 1; ELT eriväljaanne 03/40, lk 269).

2 Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 2004, lk 18; ELT eriväljaanne 04/44, lk 243).

3 Nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 2009, lk 16).

4 Komisjoni 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2009, lk 65).