Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. maijā iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Gert Teglgaard un Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter

(lieta C-239/17)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītāji: Gert Teglgaard un Fløjstrupgård I/S

Atbildētāja: Fødevareministeriets Klagecenter

Prejudiciālie jautājumi

Vai apstākļos, kad lauksaimnieks neievēro likumā noteiktās pārvaldības prasības un labus lauksaimniecības un vides apstākļus kādā kalendārajā gadā un tādēļ uz lauksaimniekam izmaksājamajiem tiešajiem maksājumiem ir attiecināms samazinājums (skat. Padomes Regulas Nr. 1782/2003 1 6. panta 1. punktu, lasītu kopsakarā ar Komisijas Regulas Nr. 796/2004 2 66. panta 1. punktu), atbalsta samazinājums ir jāaprēķina, ņemot vērā lauksaimnieka tiešos maksājumus:

kalendārajā gadā, kurā prasības netika ievērotas, vai

(nākamajā) kalendārajā gadā, kurā ir noteikta/konstatēta neatbilstība?

Vai saskaņā ar vēlākajiem noteikumiem, kas ir paredzēti Padomes Regulas Nr. 73/2009 3 23. panta 1. punktā, to lasot kopsakarā ar Komisijas Regulas Nr. 1122/2009 4 70. panta 4. punktu un 8. punkta a) apakšpunktu, atbilde ir tāda pati?

Vai, aprēķinot atbalsta samazinājuma apmēru, apstākļos, kad lauksaimnieks neievēro likumā noteiktās pārvaldības prasības un labus lauksaimniecības un vides apstākļus 2007. un 2008. gadā, savukārt neatbilstība vispirms tiek noteikta/konstatēta 2011. gadā, ir piemērojama Padomes Regula Nr. 1782/2003, lasīta kopsakarā ar Komisijas Regulu Nr. 786/2004, vai arī piemērojama ir Padomes Regula Nr. 73/2009, lasīta kopsakarā ar Komisijas Regulu Nr. 1122/2009?

____________

1     Padomes 2003. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (OV 2003, L 270, 1. lpp.).

2     Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (OV 2004, L 141, 18. lpp.).

3     Padomes 2009. gada 19. janvāra Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV 2009, L 30, 16. lpp.).

4     Komisijas 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1122/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem, kā arī, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz savstarpēju atbilstību saskaņā ar vīna nozarē paredzēto atbalsta shēmu (OV 2009, L 316, 65. lpp.).