Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 10 maj 2017 – Gert Teglgaard och Fløjstrupgård I/S mot Fødevareministeriets Klagecenter

(Mål C-239/17)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Østre Landsret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gert Teglgaard och Fløjstrupgård I/S

Motpart: Fødevareministeriets Klagecenter

Tolkningsfrågor

I en situation där en lantbrukare ett visst kalenderår inte iakttar föreskrivna verksamhetskrav eller god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden och direktstödet till lantbrukaren därför ska minskas (se artikel 6.1 i rådets förordning nr 1782/20031 jämförd med artikel 66.1 i kommissionens förordning nr 796/20042 ), ska minskningen av stödet då beräknas utifrån lantbrukarnas direktstöd

a)    det kalenderår då överträdelsen äger rum, eller

b)    det (senare) kalenderår då överträdelsen fastställs/konstateras?

Gäller detsamma enligt de efterföljande bestämmelserna i artikel 23.1 i rådets förordning nr 73/20093 jämförd med artikel 70.4 och 70.8 a i kommissionens förordning nr 1122/20094 ?

I en situation där en lantbrukare åren 2007 och 2008 inte iakttog föreskrivna verksamhetskrav eller god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden men detta fastställdes/konstaterades först år 2011, är det då rådets förordning nr 1782/2003 jämförd med kommissionens förordning nr 796/2004 som ska tillämpas på minskningen av stödet, eller är det rådets förordning nr 73/2009 jämförd med kommissionens förordning nr 1122/2009 som ska tillämpas?

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (EUT L 270, 2003, s. 1).

2     Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (EUT L 141, 2004, s. 18).

3     Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 2009, s. 16).

4     Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (EUT L 316, 2009, s. 65).