Language of document :

Жалба, представена на 12 май 2017 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-251/17)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: E. Manhaeve и L. Cimaglia)

Ответник: Италианска република

Искания

Комисията иска от Съда:

да обяви, че като е пропуснала да приеме всички необходими мерки за изпълнение на решението, постановено от Съда на 19 юли 2012 г. по дело C-565/10 Комисия/Италия, Италианската република не е изпълнила задълженията си по силата на член 260, параграф 1 ДФЕС;

да осъди Италианската република да плати имуществена санкция в размер на 346 922,40 EUR, като от тях евентуално е приспадне намаление, определено по предложената формула за намаляване, за всеки ден закъснение в изпълнението на решението, постановено по дело C-565/10, считано от деня на обявяване на решението по настоящото дело до деня, в който ще бъде изпълнено решението, постановено по дело C-565/10;

да осъди Италианската република да плати еднократно платима сума в размер на 39 113,80 EUR, с минимална обща сума 62 699 421,40 EUR, считано от деня, в който е постановено решението по дело C-565/10, до деня на обявяване на решението по настоящото дело или до деня, в който ще бъде изпълнено решението, постановено по дело C-565/10;

да осъди Италианската република да заплати съдебните разноски.

Основания и доводи

В жалбата си Комисията изтъква неизпълнение на решението, постановено от Съда на 19 юли 2012 г. по отношение на 80 италиански агломерации, предмет на посоченото решение.

В това отношение Италианската република признава, че не е изпълнила задълженията си по член 3 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води1 по отношение на 35 агломерации. Тя признава също, че не е изпълнила задълженията си по членове 4 и 10 от посочената директива по отношение на 70 агломерации.

От този факт Комисията прави извод, че Италианската република не е приела всички необходими мерки за пълното изпълнение на решението от 19 юли 2012 г.

____________

1     ОВ L 135, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 43.