Language of document :

Kanne 12.5.2017 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-251/17)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Manhaeve ja L. Cimaglia)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii unionin tuomioistuinta

toteamaan, että Italian tasavalta ei ole noudattanut SEUT 260 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole ryhtynyt kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin unionin tuomioistuimen 19.7.2012 asiassa C-565/10, komissio v. Italia, antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi

velvoittamaan Italian tasavallan maksamaan 346 922,40 euron rangaistusseuraamus, vähennettynä ehdotetusta alenevasta menetelmästä mahdollisesti seuraavalla alennuksella, kultakin päivältä, jolla asiassa C-565/10 annetun tuomion täytäntöönpano viivästyy, tässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivästä asiassa C-565/10 annetun tuomion täytäntöönpanopäivään saakka

velvoittamaan Italian tasavallan maksamaan päiväkohtainen kiinteä 39 113,80 euron määrä, jolloin kokonaismääräksi muodostuu vähintään 62 699 421,40 euroa, laskettuna asiassa C-565/10 annetun tuomion julistamispäivästä tässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivään tai asiassa C-565/10 annetun tuomion täytäntöönpanopäivään saakka

velvoittamaan Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio moittii kanteellaan sitä, ettei unionin tuomioistuimen 19.7.2012 antamaa tuomiota ole pantu täytäntöön 80:n kyseisen tuomion kohteena olleen taajaman osalta.

Italian tasavalta myöntää tältä osin jättäneensä noudattamatta yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY1 3 artiklan mukaisia velvoitteitaan 35 taajaman osalta. Se myöntää myös jättäneensä noudattamatta kyseisen direktiivin 4 ja 10 artiklan mukaisia velvoitteitaan 70 taajaman osalta.

Komissio päättelee tästä, ettei Italian tasavalta ole ryhtynyt kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin 19.7.2012 annetun tuomioon panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön.

____________

1     EYVL 1991, L 135, s. 40.