Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 12. maijā – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(lieta C-251/17)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – E. Manhaeve un L. Cimaglia)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, neveikdama visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu spriedumu, ko Tiesa 2012. gada 19. jūlijā pasludinājusi lietā C-565/10 Komisija/Itālija, Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti LESD 260. panta 1. punktā;

piespriest Itālijas Republikai samaksāt naudas sodu EUR 346 922,40 apmērā, no kuras atskaitīts iespējamais samazinājums, kas izriet no piedāvātās samazinājuma formulas, par katru nokavējuma dienu sprieduma, kas pasludināts lietā C-565/10, izpildē, skaitot no dienas, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā, līdz dienai, kad tiks izpildīts lietā C-565/10 pasludinātais spriedums;

piespriest Itālijas Republikai samaksāt fiksētu naudas summu EUR 39 113,80 apmērā par dienu, kuras kopējā minimālā summa ir EUR 62 699 421,40, sākot ar dienu, kad ir pasludināts spriedums lietā C-565/10, līdz dienai, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā, vai līdz dienai, kad tiks izpildīts lietā C-565/10 pasludinātais spriedums;

piespriest Itālijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar savu prasību Komisija iebilst, ka nav izpildīts spriedums, ko Tiesa pasludinājusi 2012. gada 19. jūlijā attiecībā uz 80 Itālijas aglomerācijām, kas ir to aglomerāciju vidū, kuras bija minētā sprieduma priekšmets.

Šajā ziņā Itālijas Republika atzīst, ka attiecībā uz 35 aglomerācijām nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti 3. pantā Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvā 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 1 . Tā arī atzīst, ka attiecībā uz 70 aglomerācijām nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti šīs direktīvas 4. un 10. pantā.

Tādēļ Komisija secina, ka Itālijas Republika nav veikusi visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai pilnībā izpildītu 2012. gada 19. jūlija spriedumu.

____________

1      OV L 135, 40. lpp.