Language of document :

Talan väckt den 12 maj 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-251/17)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Manhaeve och L. Cimaglia)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 260.1 FEUF, genom att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra domstolens dom av den 19 juli 2012 i mål C-565/10, kommissionen mot Italien,

förplikta Republiken Italien att betala ett vite på 346 699,21 euro, eventuellt begränsat genom tillämpning av formeln med föreslagen minskning, för varje dags försening av genomförande av domen i målet C-565/10, från och med dagen då dom meddelas i förevarande mål och till och med att domen i mål C-565/10 genomförs,

förplikta Republiken Italien att erlägga ett dagligt schablonbelopp om 39 113,80 euro, totalt 62 699 421,40 euro, från och med dagen då dom meddelas i mål C-565/10 och till och med dagen då dom meddelas i förevarande mål eller till och med att domen i mål C-565/10 genomförs, och

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom sin talan har kommissionen gjort gällande att Republiken Italien inte har genomfört den dom som domstolen meddelande den 19 juli 2012 vad gäller 80 italienska tätorter bland de tätorter som var föremål för den domen.

I detta sammanhang har Republiken Italien medgett att den inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 3 i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse1 , vad gäller 35 tätorter. Republiken Italien medger också att den inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt artiklarna 4 och 10 i detta direktiv vad gäller 70 tätorter.

Kommissionen drar härur slutsatsen att Republiken Italien inte har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att fullt ut genomföra domstolens dom av den 19 juli 2012.

____________

1     EGT L 135, 1991, s. 40