Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vilniaus miesto apylinkės teismas (Leedu) 9. mail 2017 – „Renerga“ UAB versus „Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

(kohtuasi C-238/17)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Põhikohtuasja pooled

Hageja: „Renerga“ UAB

Kostjad: „Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2009/72/EÜ1 artikli 36 punktis f sätestatud eesmärki „tagada, et võrguettevõtjatele ja võrgu kasutajatele pakutakse nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis asjakohaseid stiimuleid süsteemi jõudluse tõhustamiseks ja turgude integreerimise soodustamiseks“, mis on kehtestatud reguleerivale asutusele, kes täidab direktiivis 2009/72 kindlaks määratud reguleerimisülesandeid, tuleb mõista ja tõlgendada nii, et see keelab jätta stiimulid pakkumata (jätta pakkumata hüvitis üldhuviteenuste eest) või et see keelab nende piiramise?

2.    Arvestades asjaolu, et direktiivi 2009/72 artikli 3 lõikes 2 on sätestatud, et üldhuviteenuste osutamise kohustused peavad olema selgelt määratletud, läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja kontrollitavad, ning direktiivi 2009/72 artikli 3 lõikes 6 on sätestatud, et rahaline hüvitis üldhuviteenuseid osutavatele isikutele tuleb määrata mittediskrimineerivalt ja läbipaistvalt, on vaja selgitust järgneva kohta:

2.1.    Kas direktiivi 2009/72 artikli 3 lõikeid 2 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et need keelavad üldhuviteenuste osutajatele antavate stiimulite piiramise juhul, kui üldhuviteenuste osutaja täidavad üldhuviteenuse osutamisega seoses võetud kohustusi nõuetekohaselt?

2.2.    Kas liikmesriigi õigusega kehtestatud kohustus peatada üldhuviteenuste osutajatele rahaliste hüvitiste maksmine olenemata üldhuviteenuse osutaja üldhuviteenuse osutamisega seotud tegevusest ja tema võetud kohustuste täitmisest, vaid sidudes üldhuviteenuse osutamise hüvitise väljamaksmise piiramise (peatamise) üldhuviteenuse osutajaga seotud isiku (milles kontrolliv osalus kuulub samale ettevõtjale, kellele kuulub kontrolliv osalus ka üldhuviteenuse osutajas) tegevuse ja kohustuste täitmisega selle ettevõtjaga seotud üldhuviteenuse tarbimise tasu arvestamisel, tuleb lugeda diskrimineerivaks, ebaselgeks ja õiglast konkurentsi piiravaks direktiivi 2009/72 artikli 3 lõigete 2 ja 6 tähenduses?

2.3.    Kas liikmesriigi õigusega kehtestatud kohustus peatada üldhuviteenuste osutajatele makstava rahalise hüvitise väljamaksmine hoolimata sellest, et üldhuviteenuste osutajatel säilib kohustus täita ka edaspidi täielikult oma üldhuviteenuse osutamise kohustusi ja sellega seotud lepingulisi kohustusi elektrienergiat ostvate ettevõtjate ees, tuleb lugeda diskrimineerivaks, ebaselgeks ja õiglast konkurentsi piiravaks direktiivi 2009/72 artikli 3 lõigete 2 ja 6 tähenduses?

3.    Kas direktiivi 2009/72 artikli 3 lõike 15 kohaselt, mis nõuab liikmesriikidelt komisjoni teavitamist iga kahe aasta järel kõigist universaalteenuse ja avalike teenuste osutamise kohustuste täitmisega seoses võetud meetmete muudatustest, on selline liikmesriik, kes on siseriiklikes õigusaktides kehtestanud alused, eeskirjad ja mehhanismid üldhuviteenuste osutajatele makstava hüvitise piiramiseks, kohustatud Euroopa Komisjoni sellistest uutest õigusaktidest teavitama?

4.    Kas olukord, kus liikmesriik kehtestab siseriiklikes õigusaktides alused, eeskirjad ja mehhanismid üldhuviteenuste osutajatele makstava hüvitise piiramiseks, on vastuolus direktiivi 2009/72 rakendamise eesmärkidega ning liidu õiguse üldpõhimõtetega (õiguskindlus, õiguspärane ootus, proportsionaalsus, läbipaistvus ja mittediskrimineerimine)?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT 2009, L 211, lk 55).