Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vilniaus miesto apylinkės teismas (Liettua) on esittänyt 9.5.2017 – ”Renerga” UAB v. ”Energijos skirstymo operatorius” AB ja ”Lietuvos energijos gamyba” AB

(Asia C-238/17)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ”Renerga” UAB

Vastaajat: ”Energijos skirstymo operatorius” AB ja ”Lietuvos energijos gamyba” AB

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2009/72/EY1 36 artiklan f alakohdassa sääntelyviranomaiselle asetettua tavoitetta, joka on ”sen varmistaminen, että verkonhaltijoille ja verkonkäyttäjille tarjotaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä asianmukaisia kannustimia lisätä verkon suorituskykyä ja edistää markkinoiden yhdentymistä” tulkittava siten, että se on esteenä sille, ettei kannustimia tarjota (ettei yleishyödyllisestä palvelusta makseta korvausta) tai että kannustimia rajoitetaan?

Kun otetaan huomioon, että direktiivin 2009/72 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että yleishyödyllisen palvelun velvoitteiden on oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja todennettavia, ja että saman artiklan 6 kohdassa säädetään, että tällaisten velvoitteiden täyttämisestä maksettava rahallinen korvaus on toteutettava syrjimättömällä ja avoimella tavalla, on tarpeen selventää seuraavia seikkoja:

2.1.    Onko direktiivin 2009/72 3 artiklan 2 ja 6 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä yleishyödyllisen palvelun tarjoajille tarjottavien kannustimien rajoittamiselle, jos nämä täyttävät asianmukaisesti yleishyödyllisen palvelun tarjoamiseen liittyvät velvoitteensa?

2.2.    Onko kansallisessa lainsäädännössä säädettyä velvoitetta, joka koskee sitä, että keskeytetään yleishyödyllisen palvelun korvauksen maksaminen yleishyödyllisen palvelun tarjoajille riippumatta siitä, onko yleishyödyllisen palvelun tarjoaja hoitanut tehtävänsä ja täyttänyt velvoitteensa, ja jonka mukaan korvauksen maksamisen rajoittamisen (keskeyttämisen) peruste liitetään yleishyödyllisen palvelun tarjoajaan etuyhteydessä olevan henkilön (jossa määräysvaltaa käyttää sama yritys kuin se, joka käyttää määräysvaltaa yleishyödyllisen palvelun tarjoajassa) toiminnan toteuttamiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen tai tehdään niistä riippuvaiseksi, tehtäessä selvitystä kyseiselle yritykselle lasketuista yleishyödyllisestä palvelusta maksettavista korvauksista, pidettävä syrjivänä, epäselvänä ja vilpitöntä kilpailua rajoittavana direktiivin 2009/72 3 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

2.3.    Onko kansallisessa lainsäädännössä säädettyä velvoitetta keskeyttää yleishyödyllisen palvelun korvauksen maksaminen yleishyödyllisen palvelun tarjoajille, kun yleishyödyllisen palvelun tarjoajat ovat edelleen velvollisia täyttämään täysimääräisesti yleishyödyllisen palvelun tarjoamista koskevat velvoitteensa ja niihin liittyvät sopimusvelvoitteet sähköä ostaviin yrityksiin nähden, pidettävä syrjivänä, epäselvänä ja vilpitöntä kilpailua rajoittavana direktiivin 2009/72 3 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

Onko direktiivin 2009/72 3 artiklan 15 kohdan nojalla, jonka mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kahden vuoden välein kaikista yleispalvelun sekä julkisen palvelun velvoitteiden täyttämiseksi hyväksyttyjä toimenpiteitä koskevista muutoksista, jäsenvaltion ilmoitettava komissiolle uudesta säännöstöstä, jossa säädetään yleishyödyllisen palvelun tarjoajille maksettavan korvauksen rajoittamista koskevista perusteista, säännöistä ja mekanismista?

Kun jäsenvaltio säätää kansallisessa lainsäädännössä yleishyödyllisen palvelun tarjoajille maksettavan korvauksen rajoittamista koskevista perusteista, säännöistä ja mekanismista, toimiiko se direktiivin 2009/72 täytäntöönpanon tavoitteiden ja unionin oikeuden yleisten periaatteiden (oikeusvarmuus, luottamuksensuoja, oikeasuhteisuus, avoimuus ja syrjimättömyys) vastaisesti?

____________

1 Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY (EUVL 2009, L 211, s. 55).