Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litauen) den 9 maj 2017 – ‘Renerga’ UAB mot ‘Energijos skirstymo operatorius’ AB, ‘Lietuvos energijos gamyba’ AB

(Mål C-238/17)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande:‘Renerga’ UAB

Svarande:‘Energijos skirstymo operatorius’ AB, ‘Lietuvos energijos gamyba’ AB

Tolkningsfrågor

1.    Ska syftet med att ”säkerställa att systemansvariga och systemkunder får lämpliga incitament, både på kort och lång sikt, för att öka systemeffektiviteten och främja marknadsintegreringen”, som föreskrivs i artikel 36 f i direktiv 2009/72/EG1 , för den tillsynsmyndighet som utövar den tillsyn som anges i direktiv 2009/72, förstås och tolkas så, att det utgör hinder för att incitament inte ges (en underlåtelse att betala kompensation för sen betalning av medel för [allmännyttiga] tjänster) eller begränsas?

2.    Mot bakgrund av att det i artikel 3.2 i direktiv 2009/72 föreskrivs att ålägganden att tillhandahålla allmännyttiga tjänster ska vara klart definierade, transparenta, icke-diskriminerande och kontrollerbara, samt att det i artikel 3.6 i direktiv 2009/72/EG föreskrivs att ekonomisk ersättning till tillhandahållare av allmännyttiga tjänster ske på ett icke-diskriminerande och transparent sätt, behöver följande klargöras:

2.1.    Ska bestämmelserna i artikel 3.2 och 3.6 i direktiv 2009/72 tolkas så, att de utgör hinder för en begränsning av incitament från tillhandahållare av allmännyttiga tjänster när dessa vederbörligen uppfyller sina skyldigheter kopplade till tillhandhållandet av allmännyttiga tjänster?

2.2.    Ska en skyldighet enligt nationell rätt, att skjuta upp betalning av ekonomisk ersättning som erhållits av tillhandahållare av allmännyttiga tjänster, varpå det inte ankommer på de verksamheter för tillhandahållande av allmännyttiga tjänster som utförs av tillhandahållaren av allmännyttiga tjänster eller av huruvida vederbörande uppfyller sina skyldigheter, utan genom att begränsningen (uppskjutandet) av betalningen av kompensation för allmännyttiga tjänster kopplas till, och görs beroende av, agerandet och skyldigheterna hos en person som är knuten till tillhandahållaren av allmännyttiga tjänster (ett intresse av att ha kontrollen för samma företag som det som har ett intresse av kontrollen över tillhandahållaren av allmännyttiga tjänster) vid redovisningen av de medel för konsumtion av allmännyttiga tjänster som beräknas för detta företag, anses vara diskriminerande, otydlig och begränsande av en rättvis konkurrens, i den mening som avses i bestämmelserna i artikel 3.2 och 3.6 i direktiv 2009/72?

2.3.    Ska en skyldighet som föreskrivs i nationell rätt, att skjuta upp betalning av ekonomisk ersättning som erhållits av tillhandahållare av allmännyttiga tjänster, medan tillhandahållarna av allmännyttiga tjänster förblir skyldiga att fullfylla sina skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och relaterade avtalsförpliktelser till företag som köper el, anses vara diskriminerande, otydlig och begränsande av en rättvis konkurrens, i den mening som avses i artikel 3.2 och 3.6 i direktiv 2009/72

3.    Ska artikel 3.15 i direktiv 2009/72 – enligt vilken medlemsstaterna vartannat år ska informera kommissionen om ändringar av alla åtgärder som vidtagits för att fullgöra förpliktelserna att tillhandahålla samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster – tolkas så, att en medlemsstat, som i sin nationella lagstiftning har antagit bestämmelser för att fastställa grunder, regler och en mekanism för att begränsa ersättning som ska betalas till tillhandahållare av allmännyttiga tjänster, är skyldig att informera Europeiska kommissionen om en sådan ny lagstiftning?

4.    Strider den omständigheten, att en medlemsstat i sin nationella lagstiftning föreskriver grunder, bestämmelser och en mekanism för att begränsa ersättning som ska betalas till tillhandahållare av allmännyttiga tjänster, mot syftet med att implementera direktiv 2009/72 och mot allmänna unionsrättsliga principer (rättssäkerhet, berättigade förväntningar, proportionalitet, insyn och icke-diskriminering)?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EGT L 211, 2009, s. 55).