Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 7 marca 2017 r. w sprawie T-194/13, United Parcel Service / Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 maja 2017 r. przez Komisję Europejską

(Sprawa C-265/17 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Żądania wnoszących odwołanie

Wnosząca odwołanie wnoszą do Trybunału o:

uchylenie wyroku;

przekazanie spawy Sądowi do ponownego rozpoznania;

zastrzeżenie rozstrzygnięcia o kosztach w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd niesłusznie stwierdza w zaskarżonym wyroku, że Komisja miała obowiązek przed przyjęciem decyzji ujawnić spółce UPS końcową wersję modelu koncentracji cen.

Nawet jeśli brak ujawnienia przez Komisję spółce UPS wersji końcowej modelu koncentracji cen przed przyjęciem decyzji mógł naruszyć prawo spółki UPS do obrony, Sąd naruszy prawo orzekając, że model koncentracji cen miał moc dowodową a w konsekwencji stosując błędne kryterium oceny czy należało stwierdzić nieważność decyzji.

Nawet jeśli mogło dojść do naruszenia prawa spółki UPS do obrony, Sąd naruszył prawo nie odnosząc się do twierdzeń Komisji, że zarzut spółki UPS był bezskuteczny oraz że spółka ta mogła zrozumieć model koncentracji cen.

W każdym wypadku ustalenia zawarte w wyroku nie mogą stanowić uzasadnienia stwierdzenia nieważności decyzji.

____________