Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. svibnja 2017. uputio Conseil d'État (Belgija) – Ibrahima Diallo protiv État belge

(predmet C-246/17)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ibrahima Diallo

Tuženik: État belge

Prethodna pitanja

„Treba li članak 10. stavak 1. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica1 tumačiti na način da se njime zahtijeva da se odluka kojom se utvrđuje pravo na boravak donese i dostavi u roku od šest mjeseci ili na način da dopušta da se odluku donese u istom roku, ali je se dostavi naknadno? Ako se gore navedena odluka može dostaviti naknadno, u kojem se ona roku mora dostaviti?”

„Treba li članak 10. stavak 1. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, u vezi s njezinim člankom 5., s člankom 5. stavkom 4. Direktive [Vijeća] 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji2 i s člancima 7., 20., 21. i 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti i primijeniti na način da se odluku koja se donosi na toj osnovi može donijeti samo u roku od šest mjeseci koji je tim člankom propisan, a da pritom ne postoji nikakav rok za njezinu dostavu, niti to ima bilo kakav učinak na pravo na boravak u slučaju kada je dostava obavljena po isteku tog roka?”

„Protivi li se načelu djelotvornosti, kako bi se zajamčila djelotvornost prava na boravak člana obitelji građanina Unije, to da nacionalno tijelo, nakon poništenja odluke koja se odnosi na gore navedeno pravo na boravak, ponovno raspolaže čitavim rokom od šest mjeseci koji je imalo na temelju članka 10. stavka 1. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica? U slučaju pozitivnog odgovora, koji rok nacionalno tijelo još ima na raspolaganju nakon poništenja odluke kojom je odbijeno priznanje predmetnog prava?”

„Jesu li članci 5., 10. i 31. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, u vezi s člancima 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, člancima 7., 24., 41. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i člankom 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s nacionalnom sudskom praksom i odredbama, poput članka 39/2 st. 2., članka 40., članka 40bis, članka 42. i članka 43. Zakona od 15. prosinca 1980. o pristupu na državno područje, boravku i udaljavanju stranaca te članka 52. st. 4. Kraljevske uredbe od 8. listopada 1981. o pristupu na državno područje, boravku i udaljavanju stranaca, koje dovode do toga da presuda o poništenju odluke o odbijanju boravka na temelju tih odredbi, koju je donio Conseil du contentieux des étrangers (Vijeće za sporove u vezi sa strancima), ima zastojni, a ne odgodni učinak u odnosu na obvezni rok od šest mjeseci propisan člankom 10. Direktive 2004/38/EZ, člankom 42. Zakona od 15. prosinca 1980. i člankom 52. Kraljevske uredbe od 8. listopada 1981.?”

„Zahtijeva li se Direktivom 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica da se predvidi posljedica za prekoračenje roka od šest mjeseci predviđenog njezinim člankom 10. stavkom 1., te, u slučaju pozitivnog odgovora, kakva mora biti ta posljedica? Zahtijeva li se istom Direktivom 2004/38/EZ ili se njome dopušta da posljedica prekoračenja tog roka bude automatska dodjela zatražene boravišne iskaznice, a da pritom nije utvrđeno da podnositelj zahtjeva stvarno ispunjava uvjete koji se zahtijevaju za ostvarenje prava na boravak koje on traži?”

____________

1     Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljanju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak u SL-u 2016., L 87, str. 36.)

2     SL 2003., L 251, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 70.)