Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 31 maj 2017 – brottmål mot Ivan Gavanozov

(Mål C-324/17)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Ivan Gavanozov

Tolkningsfrågor

Är nationell lagstiftning och rättspraxis som inte tillåter att de materiella grunderna för ett domstolsbeslut om europeisk utredningsorder beträffande en husrannsakan i bostad eller företagslokal och beslagtagande av särskilda föremål samt hörande av vittne angrips antingen direkt genom ett överklagande av domstolsbeslut eller indirekt genom en separat skadeståndstalan, förenlig med artikel 14 i direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2004 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området1 ?

Tillerkänner artikel 14.2 i direktivet på ett omedelbart och direkt sätt en rätt för en berörd person att angripa ett domstolsbeslut om europeisk utredningsorder, oberoende av att det saknas en sådan processuell möjlighet i nationell rätt?

Är den som anklagas för brott, med beaktande av artikel 14.2 jämförd med artiklarna 6.1 a och 1.4 i direktivet, en berörd person i den mening som avses i artikel 14.4 i direktivet om åtgärderna för att inhämta bevisning riktas mot tredje man?

Är den person som disponerar över eller använder den egendom där en husrannsakan och beslag har gjorts eller den person som ska höras som vittne, en berörd person i den mening som avses i artikel 14.4 jämförd med artikel 14.2 i direktivet?

____________

1 EUT L 130, 2014, s. 1.