Language of document :

Жалба, подадена на 5 юни 2017 г. от Република Естония срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 24 март 2017 г. по дело T-117/15, Република Естония/Европейска комисия

(Дело C-334/17 P)

Език на производството: естонски

Страни

Жалбоподател: Република Естония (представител: N. Grünberg)

Други страни в производството: Европейска комисия, Република Латвия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда,

да отмени решението на Общия съд от 24 март 2017 г. по дело T-117/15, с което жалбата на Република Естония е отхвърлена като недопустима,

да върне делото на Общия съд за произнасяне по направените от Естония искания в жалбата от 4 март 2015 г.,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.    Общият съд е нарушил правото на Съюза, като е установил, че решения Pimix1 , Чешка република/Комисия2 и Република Литва/Комисия3 не могат да се приемат като нови и съществени обстоятелства и поради това отхвърля като недопустима жалбата на Република Естония от 4 март 2015 г. за отмяна на решението, съдържащо се в писмо на Европейската комисия от 22 декември 2014 г. (Ares[2014]4324235).

2.    На следващо място в точки 13 и 84 от решението от 24 март 2017 г., като дата на публикуването на Регламент № 60/20044 на естонски език в Официален вестник на Европейския съюз, Общият съд неправилно е посочил 4 юли 2004 г. вместо правилната дата 4 юли 2005 г. По този начин констатацията на Общия съд относно възможността операторите да събират такси за неотстранени излишъци от стокови запаси от захар съгласно националното право, се основава на неверни факти.

3.    На трето място, Общият съд е нарушил задължението за мотивиране. По-специално не е разгледал задължението за деклариране на излишъците от стокови запаси от захар в състоянието им към 1 май 2004 г. Поради това не е ясна констатацията на Общия съд, че несвоевременното публикуване на Регламент № 60/2004 на естонски език в Официален вестник на Европейския съюз не е попречило на Република Естония въз основа на вътрешното си законодателство да изиска от икономическите оператори събирането на такса върху излишъците от стокови запаси от захар.

____________

1     Дело Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2     Дело Чешка република/Комисия, T-248/07, EU:T:2012:170.

3     Дело Република Литва/Комисия, T-262/07; EU:T:2012:171.

4     Регламент (ЕО) № 60/2004 на Комисията от 14 януари 2004 година за определяне на преходни мерки в сектора на захарта във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (ОВ L 9, 2004 г., стр. 8; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 52, стр. 202).