Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2017. gada 24. marta spriedumu lietā T-117/15 Igaunijas Republika/Eiropas Komisija 2017. gada 5. jūnijā iesniedza Igaunijas Republika

(lieta C-334/17 P)

Tiesvedības valoda – igauņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Igaunijas Republika (pārstāvis – N. Grünberg)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Latvijas Republika

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2017. gada 24. marta spriedumu lietā T-117/15, ciktāl Igaunijas Republikas 2015. gada 4. marta prasība tika noraidīta kā nepieņemama;

nodot lietu Vispārējai tiesai nolēmuma pieņemšanai par Igaunijas Republikas 2015. gada 4. marta prasībā norādītajiem prasījumiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.    Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Savienības tiesības, konstatējot, ka spriedumi Pimix 1 , Čehijas Republika/Komisija 2 un Latvijas Republika/Komisija 3 nevar tikt uzskatīti par jauniem un būtiskiem apstākļiem judikatūras izpratnē, un šī iemesla dēļ noraidot kā nepieņemamu Igaunijas Republikas 2015. gada 4. marta prasību par Eiropas Komisijas 2014. gada 22. decembra vēstulē ietvertā lēmuma (Ares[2014]4324235) atcelšanu.

2.    Otrkārt, Vispārējā tiesa 2017. gada 24. marta sprieduma 13. un 84. punktā kā Regulas Nr. 60/2004 4 publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī igauņu valodā datumu esot kļūdaini norādījusi 2004. gada 4. jūliju, nevis, kā būtu pareizi, 2005. gada 4. jūliju. Tāpēc Vispārējās tiesas konstatējums attiecībā uz iespēju iekasēt no tirgus dalībniekiem nodevu par no tirgus neizņemtajiem cukura pārpalikumiem, pamatojoties tikai uz valsts iekšējām tiesībām, balstoties uz nepareiziem faktiem.

3.    Treškārt, Vispārējā tiesa neesot ievērojusi pienākumu norādīt pamatojumu. It īpaši tā neesot izskatījusi pienākumu ziņot par pārmērīgo cukura daudzumu 2004. gada 1. maijā. Tāpēc Vispārējās tiesas konstatējums, ka Regulas Nr. 60/2004 savlaicīgas publikācijas igauņu valodā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī neesamība nav traucējusi Igaunijas Republikai pamatoties uz valsts iekšējām tiesībām, lai iekasētu no tirgus dalībniekiem nodevu par no tirgus neizņemtajiem cukura pārpalikumiem, neesot saprotams.

____________

1     Spriedums Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

2     Spriedums Čehijas Republika/Komisija, T-248/07, EU:T:2012:170.

3     Spriedums Latvijas Republika/Komisija, T-262/07; EU:T:2012:171.

4     Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 60/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos (OV 2004, L 9, 8. lpp.).