Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 7. juunil 2017 – Virginie Marie Gabriel Guigo versus Fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite“

(kohtuasi C-338/17)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Virginie Marie Gabriel Guigo

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite“

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artikleid 151 ja 153 ning direktiivi 2008/941 artikleid 3, 4, 11 ja 12 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm nagu tööandja maksejõuetuse korral töötajate nõuete tagamise seaduse (Zakon za Garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia, edaspidi „ZGVRS“) artikli 4 lõige 1, mille kohaselt jäetakse tööga seotud rahuldamata nõudeid hõlmava kaitse alt välja isikud, kelle töösuhe lõpeti varem kui tööandja vara suhtes pankrotimenetluse algatamise otsuse äriregistrisse kandmisele eelneva kolme kuu jooksul?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas võrdväärsuse, tõhususe ja proportsionaalsuse põhimõtteid arvesse võttes tuleb liikmesriikide menetlusautonoomia põhimõtet ELTL artiklite 151 ja 153 ning direktiivi 2008/94 ühiskondliku eesmärgi raames tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus selline liikmesriigi meede nagu ZGVRS artikkel 25, mille kohaselt lõpeb tagatud nõuete esitamise ja rahuldamise õigus, kui pankrotimenetluse algatamise otsuse kandmisest äriregistrisse on möödunud kaks kuud, juhul kui liikmesriigi õigus sisaldab sellist sätet nagu tööseadustiku (Kodeks na truda, edaspidi „tööseadustik“) artikli 358 lõike 1 punkt 3, mille kohaselt on tähtaeg tööga seotud rahuldamata nõuete esitamiseks kolm aastat alates kuupäevast, mil nõue oleks pidanud olema rahuldatud, ning pärast selle tähtaja möödumist tehtud makseid ei peeta õigusliku aluseta tehtud makseteks?

3.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 20 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus teha selliselt vahet esiteks rahuldamata nõuetega töötajatel, kelle töösuhe on lõpetatud varem kui tööandja vara suhtes pankrotimenetluse algatamise otsuse äriregistrisse kandmisele eelneva kolme kuu jooksul, ja töötajatel, kelle töösuhe lõpetati kindlaksmääratud kolme kuu jooksul, ning teiseks eespool kirjeldatud töötajatel ja sellistel töötajatel, kellel on tööseadustiku artikli 358 lõike 1 punkti 3 alusel töösuhte lõpetamisel õigus rahuldamata nõudeid hõlmavale kaitsele kolme aasta jooksul alates ajast, mil nõue oleks pidanud olema rahuldatud?

4.    Kas direktiivi 2008/94 artiklit 4 koosmõjus artikliga 3 ja proportsionaalsuse põhimõttega tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus selline säte nagu ZGVRS artikkel 25, mille kohaselt lõpeb tagatud nõuete esitamise ja rahuldamise õigus automaatselt, ilma et olulisi asjaolusid oleks võimalik eraldi hinnata, kui pankrotimenetluse algatamise otsuse kandmisest äriregistrisse on möödunud kaks kuud?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT 2008, L 283, lk 36).