Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 2. júna 2017 – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Germanwings GmbH

(vec C-330/17)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

Žalovaná: Germanwings GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa údaj o leteckom cestovnom za letecké dopravné služby uskutočňované v rámci Spoločenstva, ktorý sa má uvádzať podľa článku 23 ods. 1 viet 2 a 3 nariadenia č. 1008/2008/ES1 v prípade, že nie je vyjadrený v mene Euro, uvádzať v určitej konkrétnej mene?

2.    V prípade kladnej odpovede na otázku 1:

V akej miestnej mene sa môžu udávať ceny uvedené v článku 2 bode 18 a článku 23 ods. 1 vetách 2 a 3 nariadenia č. 1008/2008/ES, ak letecký dopravca usadený v jednom členskom štáte (v tomto prípade Nemecko) na internete inzeruje a ponúka spotrebiteľovi leteckú dopravnú službu s miestom odletu v inom členskom štáte (v tomto prípade Spojené kráľovstvo)?

Je v tejto súvislosti relevantné, že na túto ponuku bola použitá internetová adresa s doménou najvyššej úrovne (v tomto prípade www.germanwings.de) špecifickej pre členský štát, ktorá poukazuje na členský štát sídla leteckého dopravcu a spotrebiteľ má v tomto členskom štáte pobyt?

Je v tejto súvislosti relevantné, či všetci alebo prevažný počet leteckých dopravcov udáva tieto sporné ceny v mene platnej v mieste odletu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 2008, s. 3.