Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Szczecinie (Puola) on esittänyt 7.6.2017 – Feniks Sp. z o.o. v. Azteca Products & Services SL

(Asia C-337/17)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Feniks Sp. z o.o.

Vastaaja: Azteca Products & Services SL

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asia, jossa asianosaisena on ostaja, jonka kotipaikka on yhdessä jäsenvaltiossa ja joka koskee toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteistön myyntisopimuksen, joka on tehty ja kokonaisuudessaan täytetty tässä toisessa jäsenvaltiossa, julistamista pätemättömäksi sen johdosta, että myyjän velkojia on vahingoitettu, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EU) 1215/20121 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ”sopimusta koskeva asia”?

Onko edellä esitettyyn kysymykseen vastattava soveltaen acte éclairé -oppia unionin tuomioistuimen 17.6.1992 antamaan tuomioon, Jakob Handte & Co GmbH v. Traitements mécano-chimiques des surfaces SA, (C-26/91, EU:C:1992:268), viitaten siitä huolimatta, että kyseinen tuomio koski sellaisen valmistajan vastuuta tavaran virheestä, joka ei voinut ennakoida sitä, kenelle tavara myöhemmin luovutetaan, eikä siksi sitä, kuka voi kohdistaa vaatimuksia häneen, kun taas jotta kanne ostajaa vastaan ”kiinteistön myyntisopimuksen julistamiseksi pätemättömäksi” sen johdosta, että myyjän velkojia on vahingoitettu, olisi perusteltu, ostajalla on oltava tieto siitä, että oikeustoimi (myyntisopimus) toteutettiin velkojia vahingoittaen ja siten ostajan on varauduttava siihen, että myyjän henkilökohtainen velkoja voi nostaa tällaisen kanteen?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.