Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italië) op 31 mei 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e a. / Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(Zaak C-328/17)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Verwerende partijen: Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Prejudiciële vraag

Staan artikel 1, leden 1, 2 en 3, en artikel 2, lid 1, onder b), van richtlijn 89/665/EEG houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken1 , in de weg aan een nationale regeling die de mogelijkheid beroep in te stellen tegen de handelingen van een aanbestedingsprocedure uitsluitend toekent aan ondernemers die een verzoek tot deelname aan deze aanbesteding hebben ingediend, ook wanneer de rechtsvordering is gericht op de beoordeling van de grondslagen van de procedure, omdat reeds uit de aanbestedingsregeling volgt dat de opdracht zeer waarschijnlijk niet aan de betrokkene zal worden gegund?

____________

1     Richtlijn 89/665/EEG houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken (PB L 395, blz. 33).