Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 31. května 2017 Cryo-Save AG proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 23. března 2017 ve věci T-239/15, Cryo-Save AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-327/17 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Cryo-Save AG (zástupkyně: C. Onken, advokátka)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání účastnice podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 23. 03. 2017 ve věci T-239/15;

uložil žalovanému náklady řízení v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uplatňuje jeden důvod, a sice že došlo k porušení čl. 64 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství1 (OZEU), pravidla 50 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (NOZEU)2 ve spojení s čl. 56 odst. 2 OZEU a pravidel 37, 39 NOZEU, čl. 76 odst. 1 OZEU. Porušení spočívá v tom, že Tribunál považoval první žalobní důvod žalobkyně a nynější důvod kasačního opravného prostředku navrhovatelky za nepřípustný.

Svým prvním žalobním důvodem namítala žalobkyně a navrhovatelka nepřípustnost návrhu na zrušení její ochranné známky Unie. Jako odůvodnění uvedla, že návrh nebyl v rozporu s čl. 56 odst. 2 OZEU a pravidlem 37 písm. b) bodem iv) NOZEU dostatečně odůvodněný.

Tribunál rozhodl, že první žalobní důvod žalobkyně a navrhovatelky je nepřípustný, jelikož žalobkyně a navrhovatelka se v řízení před odvolacím senátem nedomáhala žádného porušení formálních požadavků čl. 56 odst. 2 OZEU ve spojení s pravidlem 37 písm. b) bodem iv) nařízení č. 2868/95, přezkoumání odvolání bylo omezeno na řádné používání a odvolací senát proto nemusel nutně přezkoumat otázku řádnosti návrhu na zrušení. Přezkum prvního žalobního důvodu Tribunálem se dle jeho názoru rovná rozšíření skutkového a právního rámce, kterým se zabýval odvolací senát.

Proti tomu žalobkyně a navrhovatelka argumentuje, že přípustnost návrhu na zrušení představuje conditio sine qua non rozhodnutí, kterou musí žalovaný v každé fázi řízení i bez návrhu přezkoumat, čl. 76 odst. 2 první věta OZEU, pravidlo 39 odst. 1, pravidlo 40 odst. 1 druhá věta NOZEU, čl. 64 odst. 1 OZEU, pravidlo 50 odst. 1 NOEU. Není proto rozhodující, zda žalobkyně a navrhovatelka specificky otevřela problematiku přípustnosti návrhu na zrušení u odvolacího senátu.

Krom toho zrušovací oddělení žalovaného bez návrhu přezkoumalo přípustnost návrhu na zrušení a výslovně považovalo podmínky čl. 56 odst. 2 OZEU a pravidla 37 NOZEU za splněné. V judikatuře Tribunálu uznaná zásada funkční kontinuity vyžaduje úplné přezkoumání ze strany odvolacího senátu rozhodnutí zrušovacího oddělení, včetně posouzení přípustnosti návrhu na zrušení. Na podporu svého názoru se žalobkyně odvolává mimo jiné na judikaturu ve věcech KLEENCARE, rozsudek ze dne 23. září 2003, T-308/01, body 24-26, 28, 29 a 323 a HOOLIGAN, rozsudek ze dne 1. února 2005, T-57/03, body 22 a 254 ).

Konečně žalobkyně a navrhovatelka napadla přípustnost návrhu na zrušení, i když jinými slovy, jak v řízení před zrušovacím oddělením, tak v řízení před odvolacím senátem.

Ze všech tří výše uvedených důvodů byla otázka přípustnosti návrhu na zrušení částí skutkového a právního rámce řízení před odvolacím senátem. Přezkoumání přípustnosti návrhu na zrušení Tribunálem nad tuto hranici nešlo. V tomto rozsahu se výtka nepřípustnosti návrhu na zrušení odlišuje od uplatnění nových důvodů pro zrušení nebo neplatnost, respektive od opožděného požadování prokázání řádného užívání starší ochranné známky.

____________

1 Úř. věst. L 78, s. 1

2 Úř. věst. L 303, s. 1

3 ECLI:EU:T:2003:241.

4 ECLI:EU:T:2005:29.