Language of document :

Žalba koju je 7. lipnja 2017. podnio Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 29. ožujka 2017. u predmetu T-638/15, Alcohol Countermeasure Systems (International) protiv EUIPO-a

(predmet C-340/17 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (zastupnici: E. Baud i P. Marchiset, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

prethodno suspendira izvršenja presude, u slučaju da EUIPO ne da svoj pisani pristanak na takvu suspenziju;

ukine presudu na temelju žalbenih razloga iz ove žalbe [...];

poništi odluku prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. kolovoza 2015. u predmetu R 1323/2014-1;

podredno, ukine presudu i odredi suspenziju postupka do okončanja postupka povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije ili najranije do 31. svibnja 2019., dana isteka roka iz članka 50. Ugovora;

naloži društvu Lion Laboratories i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo snošenje vlastitih troškova i troškova ACS-a u vezi sa prvostupanjskim postupkom u predmetu T-638/15 i žalbenim postupkom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog temelji se na iskrivljavanju ACS-ovih navoda iz tužbe time što je u točki 86. presude navedeno da su 64 uređaja prodana „tijekom relevantnih razdoblja” iako se taj (nesporni) broj odnosio samo na prvo razdoblje (od 5. listopada 2004. do 4. listopada 2009.).

Drugi žalbeni razlog također se temelji na iskrivljavanju dopisa od 21. ožujka 2013. kojeg je odvjetnik društva Lion Laboratories poslao EUIPO-u i također na povredi Uredbe br. 207/20091 , osobito njezina članka 57. stavka 2. i Uredbe 2868/952 (pravilo 22. stavak 2. i pravilo 40. stavak 5.). U tom dopisu nije naveden broj registracije ranijeg žiga (žiga Ujedinjene Kraljevine br. 2040518), već su navedene dvije reference na žig Ujedinjene Kraljevine br. 2371210, tako da Lion Laboratories (i) nije ispunio svoju obvezu podnošenja dokaza koji bi svjedočili o uporabi žiga Ujedinjene Kraljevine br. 2040518 ili žiga na kojem se temeljio prigovor, i/ili (ii) je izmijenio žig na kojem se temeljio taj postupak.

Treći žalbeni razlog odnosi se na to kako je Opći sud (i) povrijedio pojam „stvarne uporabe” iz Uredbe br. 207/2009 i kako je protumačen u predmetu Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145) i (ii) primijenio pogrešnu metodologiju. Opći sud nije ograničio svoje ispitivanje na prvo razdoblje i nije uzeo u obzir broj planiranih prodaja određen u ugovoru o isključivoj licenciji. Usto, s obzirom na nisku i vremenski ograničenu kvantitativnu uporabu tijekom prvog razdoblja, stvarna uporaba nije dokazana upućivanjem na različite čimbenike koje Opći sud nije ispitivao (poput (i) broja prodaja koje su stranke planirale u ugovoru o licenciji, (ii) obilježja tržišta (koje uključuje 30 milijuna klijenata), (iii) naravi proizvoda (uključujući mjerače razine alkohola u dahu) i (iv) postojanja žiga Ujedinjene Kraljevine br. 2371210 za koji je 2004. podnesena prijava za registraciju). Opći sud je nerazmjerno uzeo u obzir neke dokumente, uključujući one u vezi s uslugama, iako je protiv ranijeg žiga podnesen prigovor samo za proizvode iz razreda 9.

U četvrtom žalbenom razlogu analizira se to kako je Opći sud povrijedio pojam „stvarne uporabe” na način da je upotrijebio pogrešan standard pri utvrđivanju je li raniji žig upotrebljavan kao takav. Usto, presuda od 11. rujna 2017., Céline (C-17/06, EU:C:2007:497) ne može se primijeniti kada su (i) drugi žigovi istaknuti na proizvodima, (ii) takvi proizvodi imali druge nazive (iii) neki klijenti žig percipirali kao uobičajeni naziv. Te okolnosti dodatno onemogućavaju to da klijent uspostavi vezu između ranijeg žiga i žiga koji se upotrebljavao kao zajednički naziv ili tvrtka društva.

Peti žalbeni razlog odnosi se na javni poredak: zbog ranijeg prava iz Ujedinjene Kraljevine neće biti moguće poništenje žiga EU-a u okolnostima postupka povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i obavijesti iz članka 50. Ugovora o Europskoj uniji koju je poslala Ujedinjena Kraljevina. Dopuštanje takvog poništenja povećalo bi troškove i stvorilo nepotrebne i neproporcionalne prepreke zaštiti sustava jedinstvenog žiga, a unutar dvije godine Ujedinjena Kraljevina više neće biti dio jedinstvenog sustava žiga EU-a. Opći sud je stoga povrijedio načelo teritorijalnosti iz Pariške konvencije iz 1883. i članak 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

2 Uredba Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.).