Language of document :

Windrush Aka LLP 31. mail 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 22. märtsi 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-336/15: Windrush Aka LLP versus EUIPO

(kohtuasi C-325/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Windrush Aka LLP (esindajad: Solicitor S. Britton, S. Malynicz QC, solicitor S. Tregear)

Teised menetlusosalised: Euroopa Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Jerry Dammers

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 22. märtsi 2017. aasta otsus kohtuasjas T-336/15;

mõista apellandi kohtukulud välja EUIPO-lt ja Jerry Dammers’ilt (liidu kaubamärgi omanik) ning jätta nende kohtukulud nende endi kanda.

Väited ja peamised argumendid

Esiteks moonutas Üldkohus tõendeid ja hindas vääralt fakte ning tema otsuses sisaldub subjektiivne ebatäpsus seoses talle esitatud dokumentide põhjal antud hinnangutega.

Teiseks rikkus Üldkohus Üldkohtu 4. märtsi 2015. aasta kodukorra (ELT 2015, L 105, lk 1) artiklit 113, sest ta keeldus kohtuistungit pidamast, arvestades, et liidu kaubamärgi omanik oli loobunud olulisest osast oma väidetavatest tõenditest vaidlustatud liidu kaubamärgi kasutamise kohta pärast istungit.

Kolmandaks tuvastas Üldkohus vääralt, et apellant esitas uue väite alles kohtuistungil.

Neljandaks ei hinnanud Üldkohus nimekasutusõiguse üleandmise õiguslikke tagajärgi, st see üleandmine ei luba edaspidi selle õiguse üleandjale (liidu kaubamärgi omanikule) anda nõusolekut nime kasutamiseks või sellest keelduda (st vaidlustatud liidu kaubamärk), mis tähendab, et liidu õigus ei näe ette üleandmise kuupäevast hilisemat nõusolekut.

____________