Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Det Forenede Kongerige) den 3. april 2012 - C.D. mod S.T.

(Sag C-167/12)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Employment Tribunal Newcastle upon Tyne

Parter i hovedsagen

Sagsøger: C.D.

Sagsøgt: S.T.

Præjudicielle spørgsmål

I hvert af følgende spørgsmål:

a) Udtrykket "en vordende mor, der får sit barn via en surrogataftale" henviser til omstændigheder, hvor den pågældende vordende mor er arbejdstager og ikke selv på noget tidspunkt har været gravid eller har født det pågældende barn.

b) Udtrykket "rugemor" henviser til omstændigheder, hvor en kvinde har været gravid og født et barn på vegne af en vordende mor.

Giver artikel 1, stk. 1 og/eller artikel 2, litra c), og/eller artikel 8, stk. 1, og/eller artikel 11, nr. 2), litra b), i direktiv 92/85/EØF om arbejdstagere, der er gravide, en vordende mor, der har fået sit barn via en surrogataftale, ret til barselsorlov?

Giver direktiv 92/85/EØF om arbejdstagere, der er gravide ret til barselsorlov til en vordende mor, der får sit barn via en surrogataftale, under omstændigheder hvor hun:

    (a)    kan amme efter fødslen og/eller

    (b)    ammer efter fødslen?

Udgør en arbejdsgivers afvisning på at give barselsorlov til en vordende mor, der har fået sit barn via en surrogataftale, en tilsidesættelse af artikel 14, sammenholdt med artikel 2, stk. 1, litra a), og/eller litra b), og/eller artikel 2, stk. 2, litra c), i direktiv 2006/54/EF om lige muligheder (omarbejdning)?

Udgør en afvisning af at give barselsorlov til en vordende mor, der får sit barn via en surrogataftale, på grund af arbejdstagerens forhold til rugemoderen, en potentiel tilsidesættelse af artikel 14, sammenholdt med artikel 2, stk. 1, litra a), og/eller litra b), og/eller artikel 2, stk. 2, litra c), i direktiv 2006/54/EF om lige muligheder (omarbejdning)?

Udgør det, som følge af den vordende mors forhold til rugemoderen, en potentiel tilsidesættelse af artikel 14, sammenholdt med artikel 2, stk. 1, litra a), og/eller litra b), og/eller artikel 2, stk. 2, litra c), i direktiv 2006/54/EF om lige muligheder (omarbejdning) at underkaste en vordende mor, der får sit barn via en surrogataftale, en mindre gunstig behandling?

Såfremt spørgsmål 4 besvares bekræftende, er den vordende mors status som vordende mor tilstrækkelig til at give hende ret til barselsorlov på grundlag af hendes forhold til rugemoderen?

Såfremt spørgsmål 1, 2, 30 og 44 besvares bekræftende:

7.1    Har direktiv 92/85/EØF om arbejdstagere, der er gravide, direkte virkning i de relevante henseender?

7.2    Har direktiv 2006/54/EF om lige muligheder (omarbejdning) direkte virkning i de relevante henseender?

____________