Language of document :

2012 m. balandžio 3 d. Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CD prieš ST

(Byla C-167/12)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Employment Tribunal Newcastle upon Tyne

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: C.D.

Atsakovas: S.T.

Prejudiciniai klausimai

Kiekviename iš toliau pateiktų klausimų:

a)    Žodžiai "numatytoji motina, turinti vaiką pagal surogatinės motinystės sutartį" reiškia aplinkybes, kuriomis atitinkama numatytoji motina yra darbuotoja ir pati bylos aplinkybių laikotarpiu niekada nebuvo nėščia ir nepagimdė atitinkamo vaiko.

b)    Žodžiai "surogatinė motina" reiškia aplinkybes, kuriomis moteris buvo nėščia ir pagimdė vaiką numatytajai motinai.

1.    Ar Nėščių darbuotojų direktyvos 92/85/EEB2 1 straipsnio 1 dalyje ir (arba) 2 straipsnio c punkte, 8 straipsnio 1 dalyje, 11 straipsnio 2 dalies b punkte numatytajai motinai, turinčiai vaiką pagal surogatinės motinystės sutartį, numatyta teisė išeiti motinystės atostogų?

2.    Ar Nėščių darbuotojų direktyvoje 92/85/EEB numatytajai motinai, turinčiai vaiką pagal surogatinės motinystės sutartį, numatyta teisė išeiti motinystės atostogų, jeigu ji:

a)    gali po kūdikio gimimo maitinti jį krūtimi ir (arba)

b)    po kūdikio gimimo maitina jį krūtimi?

3.    Ar yra pažeidžiamas nauja redakcija išdėstytos Vienodo požiūrio direktyvos 2006/54/EB 14 straipsnis, aiškinamas kartu su jos 2 straipsnio 1 dalies a punktu ir (arba) b punktu, 2 straipsnio 2 dalies c punktu, jeigu darbdavys atsisako numatytajai motinai, turinčiai vaiką pagal surogatinės motinystės sutartį, suteikti motinystės atostogas?

4.    Ar dėl darbuotojos siejimo su vaiko surogatine motina nauja redakcija išdėstytos Vienodo požiūrio direktyvos 2006/54/EB 14 straipsnis, aiškinamas kartu su jos 2 straipsnio 1 dalies a punktu ir (arba) b punktu, 2 straipsnio 2 dalies c punktu, gali būti pažeidžiamas, jeigu numatytajai motinai, turinčiai vaiką pagal surogatinės motinystės sutartį, atsisakoma suteikti motinystės atostogas?

5.    Ar dėl numatytosios motinos siejimo su surogatine vaiko motina nauja redakcija išdėstytos Vienodo požiūrio direktyvos 2006/54/EB 14 straipsnis, aiškinamas kartu su jos 2 straipsnio 1 dalies a punktu ir (arba) b punktu, 2 straipsnio 2 dalies c punktu, gali būti pažeidžiamas, jeigu numatytoji motina, turinti vaiką pagal surogatinės motinystės sutartį, yra vertinama mažiau palankiai?

6.    Jeigu atsakymas į 4 klausimą yra teigiamas, ar paties numatytosios motinos statuso pakanka, kad ji įgytų teisę į motinystės atostogas dėl to, kad yra siejama su vaiko surogatine motina?

7.    Jeigu atsakymas į kurį nors iš šių klausimų - 1, 2, 3 ir 4 - yra teigiamas:

7.1.    ar Nėščių darbuotojų direktyva 92/85/EEB atitinkamais aspektais veikia tiesiogiai; ir

7.2.    ar nauja redakcija išdėstyta Vienodo požiūrio direktyva 2006/54/EB atitinkamais aspektais veikia tiesiogiai?

____________

1 - 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 348, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 110).

2 - 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) (OL L 204, p. 23).