Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Zjednoczone Królestwo) w dniu 3 kwietnia 2012 r. - C.D. przeciwko S.T.

(Sprawa C-167/12)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Employment Tribunal Newcastle upon Tyne

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: C.D.

Strona pozwana: S.T.

Pytania prejudycjalne

W każdym z następujących pytań:

a) wyrażenie "matka genetyczna, która posiada dziecko na podstawie umowy o macierzyństwo zastępcze" odnosi się do okoliczności, w których matka genetyczna jest pracownikiem, a sama w żadnym czasie mającym znaczenie dla sprawy nie była w ciąży, ani nie urodziła dziecka, o którym mowa;

b) wyrażenie "matka zastępcza" odnosi się do okoliczności, w których kobieta była w ciąży oraz urodziła dziecko w imieniu matki genetycznej.

Czy art. 1 ust. 1, art. 2 lit. c), art. 8 ust.1 lub art. 11 ust. 2 lit. b) dyrektywy 92/85/EWG [...] ustanawiają prawo do uzyskania urlopu macierzyńskiego przez matkę genetyczną, która posiada dziecko dzięki umowie o macierzyństwo zastępcze?

Czy dyrektywa 92/85/EWG [...] zapewnia prawo do otrzymania urlopu macierzyńskiego matce genetycznej, która posiada dziecko na podstawie umowy o macierzyństwo zastępcze, jeżeli:

a) może ona karmić piersią po urodzeniu lub

b) karmi piersią po urodzeniu dziecka?

Czy nieudzielenie przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego matce genetycznej, która posiada dziecko na podstawie umowy o macierzyństwo zastępcze stanowi naruszenie art. 14 w związku z art. 2 ust. 1 lit. a) lub b) lub art. 2 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2006/54/WE [...]?

Czy nieudzielenie urlopu macierzyńskiego matce genetycznej, która posiada dziecko na podstawie umowy o macierzyństwo zastępcze stanowi, w związku ze stosunkiem pracownika do matki zastępczej, potencjalne naruszenie art. 14 w związku z art. 2 ust. 1 lit. a) lub b) lub art. 2 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2006/54/WE [...]?

Czy mniej korzystne traktowanie matki genetycznej, która posiada dziecko na podstawie umowy o macierzyństwo zastępcze, stanowi, z powodu stosunku matki genetycznej do matki zastępczej dziecka, potencjalne naruszenie art. 14 w związku z art. 2 ust. 1 lit. a) lub b) lub art. 2 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2006/54/WE [...]?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 4, czy status matki genetycznej wystarczy do uprawnienia jej do urlopu macierzyńskiego na podstawie jej stosunku do matki zastępczej dziecka?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z pytań 1, 2, [3] i [4]:

7.1. Czy dyrektywa 92/85/EWG [...] jest bezpośrednio skuteczna w zakresie istotnym dla sprawy oraz

7.2. Czy dyrektywa 2006/54/WE [...] jest bezpośrednio skuteczna w zakresie istotnym dla sprawy?

____________