Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Förenade kungariket) den 3 april 202 - C.D. mot S.T.

(Mål C-167/12)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Employment Tribunal Newcastle upon Tyne

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: C.D.

Motpart: S.T.

Tolkningsfrågor

I följande frågor ska:

(a)    begreppet "en blivande mor som får barn genom surrogatavtal" anses avse sådana omständigheter när den ifrågavarande modern är en arbetstagare som inte själv vid någon tidpunkt var gravid med eller födde det ifrågavarande barnet, och

(b)    begreppet "surrogatmoder" anses avse sådana omständigheter när en kvinna har varit gravid med och fött ett barn för en blivande moders räkning?

1.    Har en blivande mor som får barn genom surrogatavtal enligt artikel 1.1, 2 c, 8.1 och/eller 11.2 b i direktiv 92/85/EEG2 om arbetstagare som är gravida rätt till föräldraledighet?

2.    Har en blivande mor som får barn genom surrogatavtal enligt direktiv 92/85/EEG om arbetstagare som är gravida rätt till föräldraledighet om hon:

(a)    avser amma barnet efter förlossningen och/eller

(b)    faktiskt ammar barnet efter förlossningen?

3.    Utgör den omständigheten att en arbetsgivare nekar en blivande mor som får barn genom surrogatavtal föräldraledighet ett åsidosättande av artikel 14 jämförd med artikel 2.1 a, b och/eller 2.2 c i direktiv 2006/54/EG?

4.    Utgör den omständigheten att en arbetsgivare nekar en blivande mor som får barn genom surrogatavtal föräldraledighet ett åsidosättande av artikel 14 jämförd med artikel 2.1 a, b och/eller 2.2 c i direktiv 2006/54/EG på grund av denna arbetstagares anknytning till surrogatmodern?

5.    Utgör den omständigheten att en blivande mor som får barn genom surrogatavtal utsätts för mindre förmånlig behandling ett åsidosättande av artikel 14 jämförd med artikel 2.1 a, b och/eller 2.2 c i direktiv 2006/54/EG på grund av den blivande moderns anknytning till surrogatmodern?

6.    Om svaret på den fjärde frågan är jakande, är den blivande moderns ställning som blivande moder tillräcklig för att hon ska tillerkännas rätten till föräldraledighet på grund av hennes anknytning till barnets surrogatmoder?

7.    Om svaret på någon av frågorna 1, 2, 30 och 44 är jakande:

7.1.    Har tillämpliga delar av direktiv 92/85/EEG om arbetstagare som är gravida direkt effekt?

7.2.    Har tillämpliga delar av direktiv 2006/54/EG direkt effekt?

____________

1 - Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 348, s. 1-7; svensk specialutgåva, område 5, volym 6 s. 3).

2 - Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) (EUT L 204, s. 23)