Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 18 март 2014 г. (преюдициално запитване от Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne - Обединено кралство) — C. D./S. T.

(C-167/12)1

(Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 92/85/ЕИО — Мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки — Член 8 — Жена, ползваща се от заместващо майчинство, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство — Отказ да ѝ бъде предоставен отпуск по майчинство — Директива 2006/54/ЕО — Равно третиране на работници от мъжки и женски пол — Член 14 — По-неблагоприятно третиране на жена, ползваща се от заместващо майчинство, що се отнася до предоставянето на отпуск по майчинство)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne

Страни в главното производство

Жалбоподател: C. D.

Ответник: S. T.

Предмет

Преюдициално запитване — Employment Tribunal Newcastle upon tyne — Тълкуване на член 1, параграф 1, член 2, буква в), член 8, параграф 1 и член 11, параграф 2, буква б) от Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 348, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 3, стр. 3) — Тълкуване на член 14 и член 2, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 262) — Забрана за каквото и да било неблагоприятно третиране на жена, свързано с бременността или с отпуска по майчинство по смисъла на Директива 92/85/ ЕИО — Приложно поле — Жена, която не е биологична майка и е прибягнала до заместващо майчинство — Право на отпуск по майчинство

Диспозитив

Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) трябва да се тълкува в смисъл, че държавите членки не са длъжни да предоставят отпуск по майчинство на основание член 8 от тази директива на работничка, в качеството ѝ на жена, ползваща се от заместващо майчинство, включително когато тя може да кърми детето след раждането или когато го е кърмила.

Член 14 от Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, във връзка с член 2, параграф 1, букви a) и б) и параграф 2, буква в) от тази директива, трябва да се тълкува в смисъл, че отказът на работодател да предостави отпуск по майчинство на жена, ползваща се от заместващо майчинство, не съставлява дискриминация, основаваща се на пола.

____________

1 ОВ C 194, 30.6.2012 г.