Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. marts 2014 – C.D. mod S.T. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne – Det Forenede Kongerige)

(Sag C-167/12) 1

(Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – direktiv 92/85/EØF – foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer – artikel 8 – den sociale mor til et barn, som hun har fået via en surrogataftale – afslag på at give hende barselsorlov – direktiv 2006/54/EF – ligebehandling af mandlige og kvindelige arbejdstagere – artikel 14 – ringere behandling af nævnte sociale mor for så vidt angår tildeling af barselsorlov)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne

Parter i hovedsagen

Sagsøger: C.D.

Sagsøgt: S.T.

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Employment Tribunal Newcastle upon Tyne – fortolkning af artikel 1, stk. 1, artikel 2, litra c), artikel 8, stk. 1, og artikel 11, stk. 2, litra b), i Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 348, s. 1) – fortolkning af artikel 14 og artikel 2, stk. 1, litra a), b), og c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204, s. 23) – forbud mod enhver mindre gunstig behandling af en kvinde i forbindelse med graviditet eller barselsorlov som omhandlet i direktiv 92/85/EØF – anvendelsesområde – ikke-biologisk mor der har gjort brug af en rugemor – ret til barselsorlov

Konklusion

Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), skal fortolkes således, at medlemsstaterne ikke er forpligtet til at give barselsorlov i henhold til direktivets artikel 8 til en arbejdstager i hendes egenskab af den sociale mor til et barn, som hun har fået via en surrogataftale, selv ikke når hun kan amme barnet efter fødslen, eller når hun faktisk ammer barnet.

Artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, sammenholdt med direktivets artikel 2, stk. 1, litra a) og b), og stk. 2, litra c), skal fortolkes således, at en arbejdsgivers afslag på at give barselsorlov til den sociale mor til et barn, som hun har fået via en surrogataftale, ikke udgør forskelsbehandling på grund af køn.

____________

1 EUT C 194 af 30.6.2012.